Головна » Новини та події » Конференції » Резолюція VI з’їзду Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) з міжнародною участю (Рівне, 25 – 27 червня 2013 р.)

Резолюція VI з’їзду Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) з міжнародною участю (Рівне, 25 – 27 червня 2013 р.)

25–27 червня 2013 р. у місті Рівному відбувся VI з’їзд УТРО. В його роботі взяли участь 155 делегатів із 42 медичних закладів 24 областей України, а також Росії, Республіки Білорусь, Австрії, Швеції, Швейцарії, Грузії.

До оргкомітету надійшло 60 наукових праць, до програми включено 44 доповіді з питань технічного переоснащення радіоонкологічних закладів України, забезпечення належної якості променевої терапії онкологічних захворювань, зокрема проведення якісної допроменевої підготовки до дистанційного променевого лікування та сучасної високодозової брахітерапії, досвіду застосування сучасних інноваційних технологій променевої терапії як самостійного методу лікування, і як складової комбінованої та комплексної терапії, аналізу токсичних ускладнень та засобів їх профілактики і подолання, а також питання ефективності впровадження інноваційних технологій променевого лікування у клінічну практику.

Обговорюючи заслухані доповіді, учасники з’їзду відзначили суттєвий прогрес вітчизняної радіоонкології за останні 4 роки, пов’язаний передусім з частковим переоснащенням радіологічних установ сучасним радіотерапевтичним та радіодіагностичним обладнанням. Особливо відзначено успішну роботу Рівненського ООД. Завдяки плідній співпраці з благодійним фондом Рената Ахметова «Розвиток України» на базі цього диспансеру створена сучасна радіоонкологічна клініка, устаткована надсучасним радіодіагностичним та радіотерапевтичним обладнанням, а також укомплектована високопрофесійними променевими терапевтами, медичними фізиками, які володіють новітніми технологіями променевої терапії онкологічних захворювань.

Разом з тим було озвучено ряд проблем та недоліків, а саме:

  • частина диспансерів потребують повного технічного переоснащення;
  • при плануванні закупівлі нового радіотерапевтичного обладнання за державні кошти слід більше враховувати потреби радіоонкологічних установ;
  • недостатнім є фінансування технічного обслуговування радіотерапевтичних апаратів та своєчасної заміни, в разі необхідності, джерел опромінення;
  • залишається невирішеним питання відносно введення до номенклатури спеціальностей з фахів радіаційний онколог та медичний фізик;
  • не визначене положення про медичного фізика;
  • стандарти надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення потребують уточнення і наближення до міжнародних протоколів за участю радіоонколога;
  • потребує поліпшення рівень обліку променевих ускладнень та їх лікування;
  • фахівці з променевої терапії в обласних диспансерах потребують більшої оперативної методичної і консультативної допомоги з боку фахівців провідних радіоонкологічних закладів.

Заслухавши та обговоривши представлені доповіді, звіт голови та скарбника УТРО, делегати з’їзду ухвалили такі рішення:

1. Звіт голови та скарбника УТРО затвердити.

2. Роботу УТРО за звітний період визнати задовільною.

3. Затвердити склад Правління УТРО (вибори відбулися шляхом таємного голосування делегатів з’їзду):

голова Правління – В.С. Іванкова, д-р мед. наук, професор, завідувач науково-дослідного відділення радіаційної онкології Національного інституту раку, Київ;

заступник голови Правління – В.П. Старенький, д-р мед. наук, завідувач відділення променевої терапії ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків;

скарбник – Т.В. Хруленко, канд. мед. наук, завідувач блоку брахітерапії відділення клінічної радіоонкології Національного інституту раку, Київ.

4. Продовжити роботу із забезпечення належної якості променевої терапії онкологічних хворих шляхом освоєння сучасних технологій, удосконалення допроменевої підготовки, обліку променевих ушкоджень, поліпшення лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на профілактику ранньої і пізньої токсичності.

5. Активізувати роботу із забезпечення відділень променевої терапії фаховими медичними фізиками. Розробити положення про медичних фізиків.

6. Для підвищення ефективності радіологічної служби ставити повторно питання перед МОЗ України  про внесення змін до наказу № 33 щодо приведення у відповідність до світових стандартів і потреб нової променевої терапії переліку спеціальностей у радіаційній онкології, а саме: радіаційний онколог, медичний радіаційний фізик, радіотерапевтичний рентгенолог, інженер-дозиметрист, інженер з обслуговування радіаційних апаратів, радіаційний технік-технолог та узгодити нові спеціальності з Міністерством фінансів.

7. Звернути увагу головного позаштатного спеціаліста МОЗ України на необхідність подальшого переоснащення закладів радіаційної онкології сучасною апаратурою, що відповідає умовам МАГАТЕ, з гарантованим фаховим технічним обслуговуванням цього обладнання. Ширше залучати фахівців з променевої терапії до закупівлі за державні кошти нового радіотерапевтичного обладнання, що сприятиме підвищенню рівня медичної допомоги онкологічним хворим.

8. Внести пропозицію до МОЗ України щодо врахування у програмі «Онкологія» фінансування закупівлі обладнання, будівництва і реконструкції радіологічних приміщень, а також вчасного фінансування заміни радіотерапевтичних джерел у кобальтових та іридієвих гамма-терапевтичних установках.

9. Продовжити систематичну методично-консультативну, практичну та наукову допомогу онкологічним і радіологічним закладам України з боку провідних спеціалістів ІМР НАМНУ, Національного інституту раку та НМАПО.

10. Внести зміни та доповнення до стандартів надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення за участю провідних променевих терапевтів України. Сприяти наближенню вищезазначених стандартів до світових.

11. У рамках УТРО створити комісію (громадську організацію) для експертної та консультативно-методичної допомоги лікарям – променевим терапевтам в ООД.

12. Звернутися до МОЗ України з пропозицією про закупівлю апаратів для локальної магнітотерапії «Полюс–2М, Магніт–2–Мед. ТеКо» і системної магнітотерапії «Аврора–МК–01» та апаратів для лазеротерапії «АЛТ (УЗОР–А–2К/2), призначених для лікування променевих фіброзів.

13. Затвердити розмір внесків для членів УТРО у розмірі 50 грн на рік. 

14. Провести наступну конференцію УТРО у 2014 році в Харкові.

Звіт про виконання рішень з’їзду представити на наступній конференції УТРО.