Головна » Про iнститут » Діяльність » Найбiльш важливi досягнення установи

Найбiльш важливi досягнення установи

За останні роки за основними напрямками розвитку інституту були розроблені нові медичні технології, які захищені 48 патентами України, у зарубіжних та вітчизняних наукових виданнях надруковано більше 500 публікацій співробітників інституту. Розроблено технології: променевої діагностики та променевої терапії (34 патент України), профілактики, діагностики та лікування радіаційних ушкоджень (12 патентів), біодозіметрії (2 патент).

Вивчено семіотику та проаналізовано об'єми реабілітаційної допомоги при поєднаній кардіотироїдно-гастроентерологічній патології в працюючих у сфері дії джерел іонізувального випромінення; розроблено нові фармакофізіотерапевтичні технології лікування. Встановлено особливості сучасної семіотики та перебігу ранніх променевих ушкоджень внутрішніх органів у онкологічних хворих, удосконалено критерії оцінки ризику виникнення цих ускладнень, обґрунтовано та доведено можливість та доцільність застосування нових методів профілактики та корекції ускладнень променевої терапії в даної категорії хворих. Розроблено новий спосіб хірургічного лікування променевих ушкоджень та технологію лікування променевих пульмонитів.

На підставі комплексного клініко-експериментального дослідження молекулярно-метаболічних механізмів розвитку радіаційних та цитостатичних ушкоджень сполучної тканини науково обгрунтовані та впроваджені нові схеми фармакологічної їх корекції з використанням нової групи вітчизняних препаратів "Антраль", "Ліпохромін", "Комплімін", "Ліолів". Показана радіозахісна та гемостимулююча дія препарату "Комплімін", мембраностабілізуюча дія препаратів "Антраль" та "Ліолів".

Розроблено уніфіковану систему оцінки променевого ураження геному людини при впливі іонізувальної радіації в малих дозах, яка складається із стандартизованих підходів у цитогенетичній дозиметрії та оцінці дестабілізації геному. Вперше в світі на репрезентативному матеріалі встановлено закономірність "час — ефект" для перебігу хромосомних пошкоджень, індукованих низькопотужним пролонгованим опроміненням in vivo, з визначенням впливу дози опромінення і тривалості експозиції на кількісні параметри елімінації аберацій хромосом в лімфоцитах крові людини. Розроблено спосіб ретроспективної біодозиметрії променевого впливу.

Розроблено технологію проведення хемотерапії хворим на рак геніталій з урахуванням добових ритмів коливань ядровмісних клітин периферичної крові, яку покладено в основу нового комібнованого лікуванням раку яєчників. Розроблено систему імунологічного контролю променевої терапії онкологічних хворих, яка включає новий спосіб діагностики типів імунної реакції, нові способи імунокорекції кожного її типу, що сприяє профілактиці та лікуванню променевих реакцій та токсичних ефектів хемотерапії.

Вперше визначено та проаналізовано рівні дозних навантажень при КТ-дослідженнях пацієнтів різного віку і статі з використанням централізованого способу вимірювання дозного індексу. Досягненням інституту є робота щодо проведення централізованого моніторингу індивідуальних доз медичного персоналу України, який працює з джерелами іонізувальної радіації в медичній радіології та рентгенології.

Визначено показники ослаблення ікс-випромінення деякими матеріалами з полідисперсним наповненням для встановлення їх придатності як радіаційнозахисних та рентгеноконтрастних матеріалів. Вперше проведено структурно-семантичний аналіз українських термінів медичної радіології, виявлено основні особливості організації терміносистеми та специфіку відношень у ній. Проведено роботу по узгодженню термінології медичної радіології з відповідно міжнародній термінологі ї (англійська мова) .

Розроблено методи формалізації клінічної інформації, специфічної для радіологічної установи. Розроблено та заповнено формалізовані документи до історії хвороби. Створено програмне забезпечення для статистичної обробки формалізованої клінічної інформації про пацієнтів радіологічної онкологічної установи.

Великими науковим досягненням інституту є участь у проведенні науково-технічних розробок, які завершилися відкриттями "Явление аномального изменения интенсивности потока квантов проникающего излучения моно- и многоэлементными средами" (диплом № 57, 1997 р.) та "Явление возбуждения интенсивного вторичного рентгеновского излучения в слое рентгенолюминофора" (диплом № 140, 2000 р.).