Головна » 2014, том XXII, випуск 2

УРЖ 2014, том XXII, випуск 2

ЗМІСТ

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 6

Вступне слово редактора

Повний текст

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 7

М. В. Соколовська

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київ

РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ РАННІХ СТАДІЙ ЗА НАЯВНОСТІ ЕНДОПРОТЕЗУ

Радіотерапія реконструйованої грудної залози з ендопротезом не відрізняється від традиційної методики опромінення неоперованоїгрудної залози, тому не становить труднощів у проведенні передпроменевої підготовки хворих, дозовихрозрахунках і техніці виконання процедур. При цьому здійснення хіміопроменевого/променевого лікування раку грудної залози ранніх стадій після радикального хірургічного втручання з первинною реконструкцією дозволяє підвищувати показники 10-річної виживаності та поліпшити віддалені результати (частота місцевого рецидивування, виникнення віддалених метастазів) порівнянно з одним лише хірургічним лікуванням. Однак під час комплексного та комбінованого лікування підвищується ризик розвитку післяопераційних ускладнень, що потребує профілактики та додаткової супутньої терапії.

Ключові слова: рак грудної залози, первинна реконструкція грудної залози, ендопротез грудної залози, післяопераційне хіміопроменеве лікування, післяопераційна променева терапія.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 11

В. А. Прилипко, О. О. Петриченко

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини» НАМН України, Київ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ЗОНИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Мета роботи. Визначення основних чинників формування соціально-психологічної складової здоров’я населення зони спостереження Рівненської АЕС.

Матеріали та методи. Під час проведення дослідження були використані соціально-гігієнічні і психодіагностичні методи. Розроблено стандартизовану анкету, що складається з блоків питань: оцінка екологічної ситуації; чинники, що формують екологічну ситуацію; вплив АЕС на навколишнє середовище; соціальні чинники; самооцінка здоров’я; психодіагностичне тестування. Вибірка респондентів зони спостереження склала 220 осіб із похибкою вибірки 6,7 %. Отримані дані були закодовані, введені в ПК і оброблені за допомогою статистичних програм.

Результати. Більшість населення зони спостереження Рівненської АЕС оцінили екологічну ситуацію як благополучну. Основними чинниками, що формують екологічну ситуацію, населенням були відзначені: забруднення території радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС, безвідповідальність людей стосовно навколишнього середовища, наслідки діяльності РАЕС. Останнє виявляється у змінах санітарно-гігієнічних та екологічних показників води у водоймах. Психічний стан здоров’я населення зони спостереження за середніми показниками GHQ-28, шкал соматизації, тривоги, соціальної дисфункції й реактивної тривожності вірогідно не відрізняється від психічного стану здоров’я населення контрольної групи. Індекс здоров’я, розрахований за самооцінками, у населення зони спостереження нижчий, ніж у контрольній групі.

Висновки. Особливості умов проживання населення на досліджуваних територіях зумовлені подвійним ризиком: проживання на радіоактивно забрудненій території внаслідок аварії на ЧАЕС і проживання в зоні спостереження РАЕС. Установлено кореляційні зв’язки між показниками психічного здоров’я, зокрема тривожності, і факторами, що характеризують екологічні умови життя населення зони спостереження.

Ключові слова: зона спостереження атомної електростанції, екологічна ситуація, громадська думка, здоров’я.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 16

Ю. П. Литвин, В. В. Логвиненко

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

КЛІНІКО-ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ІМПІНДЖМЕНТ СИНДРОМУ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА

Мета дослідження. На основі клініко-променевого обстеження і даних хірургічних втручань визначити прямі й непрямі променеві ознаки імпінджмент синдрому плечового суглоба. Порівняти рентгенологічні, ультрасоногра-фічні, магнітно-резонансно томографічні симптоми імпінджмент синдрому плечового суглоба й визначити їх діагностичну цінність.

Матеріали та методи. Обстежено 46 пацієнтів із імпінджмент синдромом плечового суглоба. Серед них чоловіків було 28 (60,9 %), жінок 18 (39,1 %). Середній вік обстежених склав 52,6 ± 2,0 року. Традиційна рентгенографія виконана всім пацієнтам, спіральна комп’ютерна томографія — 5 (10,9 %), ультрасонографія — 44 (95,7 %), магнітно-резонансна томографія — 11 (23,9 %). Оперативне лікування проведено 16 (34,8 %) хворим.

Результати. Основними скаргами хворих були біль і порушення функції плечового суглоба. Установлено, що причинами імпінджмент синдрому виявився конфлікт у субакроміальному просторі, потовщення ключично-акроміальної зв’язки, розрив сухожиль ротаційної манжети плеча, розвиток спайкового процесу між акроміоном, великим горбиком і сухожиллям надостного м’яза. Нами виділені прямі й непрямі променеві симптоми імпінджмент синдрому. До групи прямих були віднесені симптоми, які вказували на причини імпінджмент синдрому, до групи непрямих — симптоми, які не є причинами імпінджмент синдрому, а вважаються супутніми або наслідками. Установлено, що методи променевої діагностики мають неоднакові можливості щодо виявлення змін кісткових, м’якотканинних структур, рухових розладів, порушень кровоплину. Ознаки пошкоджень кісткових структур визначалися на рентгенограмах, комп’ютерних томограмах, ультрасонограмах і магнітно-резонансних томограмах, м’якотканинних — наультра-сонограмах і магнітно-резонансних томограмах, рухові порушення — на ультрасонограмах. Доведено високу діагностичну цінність методів променевої діагностики у виявленні артрозу ключично-акроміального суглоба і розривів ротаційної манжети плеча. При повних і часткових розривах ротаційної манжети плеча чутливість магнітно-резонансної томографії становила 100 % і 83,3 %, специфічність 95,8 % і 95,5 %, точність 97,1 % і 91,2 %, чутливість ультрасонографії склала 97,6 % і 84 %, специфічність 96,7% і 95,6 %, точність 97,2 % і 91,4 %.

Висновки. Прямими променевими симптомами є ті, що вказують на причини імпінджмент синдрому плечового суглоба, непрямими є симптоми запалення і дегенеративно-дистрофічних змін структур ділянки плечового суглоба, які залучені в патологічний процес. Найкращі результати дає комплексне променеве дослідження, під час якого можливо виявити прямі й непрямі симптоми імпінджмент синдрому.

Ключові слова: імпінджмент, плечовий суглоб, ультрасонографія, магнітно-резонансна томографія.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 22

В. С. Іванкова, Т. М. Нестеренко, Н. М. Храновська, Л. М. Барановська, Т. В. Хруленко, Г. М. Шевченко

ДУ «Національний інститут раку МОЗ України», Київ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ХІМІОПРОМЕНЕВОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОШИРЕНИЙ РАК ШИЙКИ МАТКИ

У відділенні радіаційної онкології Національного інституту раку розроблені методи хіміопроме-невої терапії (ХПТ) хворих на місцевопоширені форми раку шийки матки (МП РШМ). Перед початком лікування пацієнткам проводили комплексне обстеження, у тому числі визначення індексу ДНК методом лазерної ДНК-проточної цитофлуорометрії за біопсійним матеріалом шийки матки. У процесі поєднаної променевої терапії були використані цитотоксичні препарати в радіомодифікуючих дозах. Проводилося дослідження можливості моніторингу ефективності лікування на субклітинному рівні. Проведено лікування й аналіз одержаних клінічних та інструментальнихмоніторингових даних у 79 хворих на МП РШМ (63 хворих досліджуваних і 16 — контрольної груп). Ефективність ХПТ оцінювали за ступенем регресії пухлин, за динамікою показників ДНК-статусу клітин шийки матки і вираженості токсичних проявів.

Аналіз безпосередніх результатів методу ХПТ показав, що динаміка ДНК-статусу пухлинних клонів корелює з клінічними даними, одержаними у відповідь на цитотоксичну терапію МП РШМ. Позитивний відгук пухлин у хворих на МП РШМ після повного курсу ХПТ збільшився на 25,0 % порівняно зі стандартними методами. Токсичні ефекти лікування за кількістю і ступенем вираженості в досліджуваних групах хворих не відрізнялися від контрольної, не перевищуючи ІІ ступеня.

Ключові слова: рак шийки матки, хіміопроменева терапія, цитотоксична терапія.

Повний текст

 

ЛЕКЦІЇ ТА ОГЛЯДИ

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 27

Ю. Т. Киношенко

Харьковская медицинская академия последипломного образования

РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО РАКА ЖЕЛУДКА И ОБЩАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ СЕМИОТИКА ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ФОРМ

(публикуется в порядке дискуссии)

Протягом першого року життя з моменту встановлення діагнозу раку шлунка в Україні вмирає 61-62 % хворих. Ці цифри непокоять, оскільки свідчать про існуючу проблему з його своєчасною діагностикою. Автор вважає, що однією з причин цього є зміна патоморфологіїраку шлунка. Нині переважають ендофітні форми раку, під час яких фіброгастроскопія не є ефективною. Рентгенологічному методу, як найбільш доступному, має бути повернена роль провідного під час діагностики раку шлунка. Фіброгастроскопія — результативний метод дослідження, але він повинен застосовуватися після рентгенологічного дослідження.

Автором вивчена еволюція, загальна рентгенівська семіотика малих і розвинених форм раку і запропонований проект нової рентгеноморфологічної класифікації раку шлунка.

Ключові слова: рак шлунка, патоморфоз, клініка ендофітного раку шлунка, загальнарентгеносеміотика, класифікація.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 38

І. О. Крамний, С. В. Лімарєв, І. О. Вороньжев Харківська медична академія післядипломної освіти

МОЖЛИВОСТІ ПРОМЕНЕВИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ УРАЖЕНЬ ЛЕГЕНЬ ПІД ЧАС ОПОРТУНІСТИЧНИХ ІНФЕКЦІЙ У ХВОРИХ НА СНІД

У роботі наведена порівняльна характеристика клінічних проявів змін легень під час пневмоцистної пневмонії, цитомегаловірусних уражень і хламідійної пневмонії. Викладені можливості окремих методик променевого дослідження (рентгенографії та комп’ютерної томографії), наведена рентгеносеміотика кожної з наведених пневмоній. Подані критерії диференціальної рентгенодіагностики кожного виду пневмоній, дані літератури з питань можливості використання комп’ютерної томографії у випадках таких уражень та в діагностиці цих пневмоній і їх ускладнень.

Ключові слова: СНІД, опортуністичні інфекції, променева диференціальна діагностика.

Повний текст

 

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 44

І. О. Крамний, І. О. Вороньжев, С. В. Лімарєв, О. П. Сорочан, О. О. Кіпрушев Харківська медична академія післядипломної освіти

ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ПЕРЕБІГУ КОРАЛОПОДІБНИХ КОНКРЕМЕНТІВ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

У роботі викладено дані літератури щодо частоти сечокам’яної хвороби в молодому віці, наведені особливості клінічних проявів коралоподібних конкрементів та можливостей рентгенологічних методів дослідження в їх діагностиці. Наведене власне спостереження хворої на системний червоний вовчак 17років, у якої під впливом фітотерапії настала фрагментація коралоподібного каменя правої нирки з повним відходженням фрагментів.

Ключові слова: діти і підлітки, променева діагностика, коралоподібні камені, фрагментація й відходження.

Повний текст

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ УТРО
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ОНКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ» ЗА УЧАСТЮ МІЖНАРОДНИХ ФАХІВЦІВ
(30 червня - 1 липня 2014 р., Харків)
СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОПРОМІНЕННЯ. РОЛЬ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ В РАДІАЦІЙНІЙ ОНКОЛОГІЇ

Матеріали конференції

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 48

Г. В. Гацкевич, И. Г. Тарутин, С. А. Хоружик

ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова», Минск, Республика Беларусь

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Розглядаються причини, що призводять до завдання шкоди пацієнтові під час променевої терапії. Наведені деякі приклади променевих пошкоджень. Описані види відповідальності за нанесення шкоди пацієнтові, застосовувані в Республіці Білорусь. Пропонуються рекомендації з забезпечення юридичної захищеності медичного і технічного персоналу.

Ключові слова: променева терапія, нанесення шкоди пацієнтові, юридична відповідальність, юридична захищеність.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 51

И. Г. Тарутин, Е. В. Титович, Г. В. Гацкевич

ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, Минск, Республика Беларусь

ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обговорюється зміст підготовленої інструкції з дозиметричного супроводу нових методів променевої терапії на сучасних лінійних прискорювачах електронів. Стисло описано види дозиметричних вимірювань для оцінки якості роботи окремих систем і пристроїв, використовуваних під час опромінювання пацієнтів.

Ключові слова: променева терапія, високі технології, дозиметричний супровід.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 54

Е. В. Титович, И. Г. Тарутин, Г. В. Гацкевич

ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, Минск, Республика Беларусь

ВЕРИФИКАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ IMRT В РНПЦ ОМР им. Н. Н. АЛЕКСАНДРОВА

Обговорюється зміст підготовленої інструкції з дозиметричного супроводу нових методів променевої терапії на сучасних лінійних прискорювачах електронів. Стисло описані види дозиметричних вимірювань для оцінки якості роботи окремих систем і пристроїв, використовуваних під час опромінення пацієнтів.

Ключові слова: променева терапія, високі технології, дозиметричний супровід.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 57

Н. Г. Семикоз1,2, Р. Є. Горовенко1, І. О. Камінський1, Ю. М. Селівра1, О. О. Грабовський1

1 Комунальна клінічна лікувально-профілактична установа «Донецький обласний протипухлинний центр»,

2 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

МЕТОДОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН ШКІРИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНТАКТНИХ АПЛІКАТОРІВ У БРАХІТЕРАПІЇ

За підтримки Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» в червні 2013 року в Донецькому обласному протипухлинному центрі було зроблено переоснащення блоку контактної променевої терапії. Сучасне планування контактної променевої терапії можна розділити на кілька етапів: первинний огляд, розстановка рентгеноконтрастних міток, отримання зображень, створення плану.

Брахітерапія видаляє пухлину без розрізів і швів, що набуває особливого значення за оцінки косметологічних наслідків лікування.

Аплікаційні «насадки» не травмують поверхню, вони точно підганяються до рельєфу шкіри на конкретній ділянці. Опромінення строго локалізоване, сусідні ділянки тканин залишаються неопроміненими.

Ключові слова: брахітерапія, контактна променева терапія, планування, аплікатори, опромінення.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 59

Л. Л. Васильєв

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

МОЖЛИВОСТІ РЕНТГЕНОСКОПІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ АМПЛІТУДИ РУХУ ПУХЛИНИ В ДИХАЛЬНОМУ АКТІ ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ РАДІОТЕРАПІЇ

Під час проведення топометричної підготовки до радіотерапії хворих на рак легенів дуже важливо враховувати зсув пухлини, пов’язаний із дихальними рухами, для зниження додаткового променевого навантаження на здорові тканини. За відсутності спеціального технічного оснащення для визначення рухливості мішені, пов’язаної із дихальним актом, пропонується метод рентгеноскопії, що дозволяє досить точно зареєструвати амплітуду зсуву об’єкта і скласти адекватний план опромінення.

Ключові слова: променева терапія, пухлина легені, топометрична підготовка, вибір об’ємів опромінення.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 61

Т. О. Жукова, А. В. Чорнобай

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава

МОЖЛИВОСТІ СПІРАЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА В ДІАГНОСТИЦІ ТА ПЛАНУВАННІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОШИРЕНИЙ РАК ГОРТАНІ ТА ГОРТАНОГЛОТКИ

У роботі наведені результати дослідження СКТ з внутрішньовенним болюсним контрастуванням для діагностики та планування лікування хворих на поширений рак гортані та гортаноглотки. Висока інформативність методу дозволяє оцінити будову органа та навколишніх тканин, ступінь ураження, поширеність процесу, метастатичні зміни регіонарних лімфовузлів. Метод дозволяє хоча б частково відійти від традиційних, менш інформативних рентгенівських досліджень, щоб зекономити час та кошти хворого.

Ключові слова: гортань, гортаноглотка, пухлина, спіральна комп’ютерна томографія.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 63

Н. В. Тюєва1, О. В. Лук’янчук1, В. Т. Стоян2, Л. П. Антонова2

1 Одеський національний медичний університет,

2 Одеський обласний онкологічний диспансер

ПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ ПОЄДНАНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА МІСЦЕВОПОШИРЕНИЙ РАК ШИЙКИ МАТКИ

Виконано високодозну брахітерапію під контролем комп’ютерної томографії у 72 хворих на місцевопошире-ний рак шийки матки. Розроблено та впроваджено персоналізований протокол поєднання дистанційної та контактної променевої терапії, що дозволяє враховувати особливості поширення пухлини у конкретної пацієнтки.

Ключові слова: місцевопоширенийрак шийки матки, поєднана променева терапія, високодозна брахітерапія.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 66

А. В. Трофимов

ГУ «Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева НАМН Украины», Харьков

ОЦЕНКА СМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Під час променевої терапії хворих на рак передміхурової залози може виникати підвищене променеве навантаження на довколишні критичні органи і тканини внаслідок її зсуву в малому тазі, яке відбувається через зміни об’єму сечового міхура. Для поліпшення якості лікування пропонується визначати зсув шляхом ультразвукового дослідження перед кожним сеансом променевої терапії з подальшою корекцією положення об’єму опромінення.

Ключові слова: променева терапія, рак передміхурової залози, об’єм опромінення, зсув передміхурової залози, об’єм сечового міхура.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 69

А. В. Трофимов

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

РОЛЬ МАГАТЕ ТА ВООЗ У СТАНОВЛЕННІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ

У роботі розглянуто напрямки діяльності МАГАТЕ й ВООЗ щодо створення й впровадження системи забезпечення якості в променевій терапії. Показана роль МАГАТЕ з надання технічної допомоги Україні для створення національного центру ТАД-аудиту якості калібрування радіаційних струменів, із забезпечення ряду онкологічних установ сучасним обладнанням для клінічної дозиметрії, з підвищення рівня кваліфікації медичних фізиків.

Ключові слова: променева терапія, забезпечення якості, контроль якості.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 72

Р. Я. Абдуллаев, С. А. Пономаренко, Д. Ю. Гульченко, А. И. Мухомор

Харьковская медицинская академия последипломного образования

РОЛЬ ЦВЕТОВОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРУДНЫХ ЖЕЛЕЗАХ

Вивчені можливості колірної еластографії в диференціальній діагностиці осередкових захворювань грудних залоз у 11 жінок — відмежованою жировою часточкою залозистої тканини, в 21 — фіброаденозом, в 17 — фіброаденомою і в 9 — раком. На використовуваних ультразвукових апаратах виконане колірне картування жорсткості досліджуваних тканин з якісною оцінкою отримуваного забарвлення у вікні опитування. Червоні і жовті тони відповідали м’яким тканинам, сині і блакитні — жорсткішим ділянкам м’якої тканини. Визначена частота забарвлення утворів тим або іншим кольором. Червоним кольором частіше забарвлювався фіброаденоз (у 61,9 % випадків), потім — відмежована жирова часточка (у 54,5 % випадків), жовтим кольором — фіброаденома (у 52,9 % випадків). Відмежована жирова часточка і фіброаденоз жовтим кольором забарвлювалися в 23,8 % і 22,2 % випадків. Синіми тонами забарвлювався лише рак грудної залози.

Колірна еластографія є додатковим режимом комплексного ультразвукового дослідження і дозволяє підвищити ефективність диференціальної діагностики осередкових змін грудних залоз після попереднього відбору випадків на підставі сірошкального та колірного допплерівського дослідження.

Ключові слова: колірна еластографія, грудна залоза, діагностика.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 74

Р. Я. Абдуллаев, И. В. Крыжановская

Харьковская медицинская академия последипломного образования

ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ РАКЕ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА

Вивчено характер структурно-функціональних змін вихідного відділу шлунка в 18 хворих на рак за допомогою трансабдомінальної ехографії. У всіх хворих на рак шлунка не диференціювалися шари стінки. При компенсованому пілоростенозі товщина ураженої ділянки складала 9,8 ± 2,7 мм, діаметр пілоруса — 8,2 ± 0,9 мм, швидкість евакуації — 31 ± 3 см/с, об’єм шлунка натщесерце — 39 ± 6 мл. Серед хворих з субкомпенсованим пілоростенозом товщина стінки шлунка складала 19,2 ± 3,8мм, діаметр пілоруса — 4,5 ± 1,2 мм, швидкість евакуації — 34 ± 5 см/с, об’єм вмісту натщесерце 137 ± 31 мл. Товщина ураженої ділянки вихідного відділу шлунка при декомпенсованому пілоростенозі склала 31,2 ± 4,8мм, діаметр пілоруса — 2,4 ± 0,9 мм, величина залишкового об’єму шлунка натщесерце — 335 ± 32 мл.

Ключові слова: рак шлунка, ехографія, структурні та функціональні зміни.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 77

Р. Я. Абдуллаев1, А. И. Мухомор2

1Харьковская медицинская академия последипломного образования, 2КЛ «Феофанія» ДУС Всеукраїнський центр радіохірургії, Київ

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВОГО КАРТИРОВАНИЯ ЖЕСТКОСТИ ТКАНИ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Вивчені можливості колірного картування жорсткості тканини в діагностиці раку передміхурової залози у 124 чоловіків у віці 49-87років.

Ультразвукова еластографія з картуванням жорсткості тканини проведена на сканері Hitachi Hi Vision 900. Червоні і жовті тони відповідали м’яким тканинам, сині і блакитні — жорсткішим ділянкам м’якої тканини. Визначена частота забарвлення утворів тим або іншим кольором.

При колірній еластографії червоно-жовті кольори реєструвалися в 29 (23,4 %) випадках раку простати і в 43 (64,2 %) випадках доброякісної гіперплазії, синьо-зелені кольори в 95 (76,6 %) і 24 (35,8 %) випадках відповідно. Серед 95 хворих на рак простати темно-сині кольори реєструвалися в 58 (61,1 %) випадках, з 24 хворих з доброякісною гіперплазією — в 7 (29,2 %) випадках.

Серед 61 пацієнта з помірною васкуляризацією пухлини в разі раку простати темно-сині кольори за даними еластографії реєструвалися в 21 (34,4 %) випадку, з посиленою васкуляризацією з 42 пацієнтів — в 37 (88,1 %), при доброякісній гіперплазії простати — в 7 (20,0 %) з 35 і в 1 (12,5 %) з 8 випадків, відповідно.

Ключові слова: кольорове картування, жорсткість тканин, рак передміхурової залози, діагностика.

Повний текст

 

ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ В КОМБІНОВАНОМУ ТА КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ОСНОВНИХ ЛОКАЛІЗАЦІЙ

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 80

В. С. Іванкова1, Е. А. Дьоміна2, Л. М. Барановська1, Т. В. Хруленко1, Т. В. Скоморохова1, О. П. Пилипчук2, І. І. Музальов2, О. В. Галяс1

1 ДУ «Національний інститут раку МОЗ України», Київ 2Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Е. Кавецького НАН України, Київ

ЗАСТОСУВАННЯ КОНФОРМНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ МІСЦЕВОПОШИРЕНИХ ФОРМАХ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ З РАДІОБІОЛОГІЧНИМ СУПРОВОДОМ

У відділенні радіаційної онкології Національного інституту раку МОЗ України сумісно з Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Е. Кавецького НАН України проводяться дослідження з оптимізації поєднаної променевої терапії хворих на місцевопоширені форми раку шийки матки (МП РШМ) за рахунок проведення конформної променевої терапії (КПТ). Дистанційну КПТ отримали 84 хворих на РШМ III стадії (T3N0-1M0) у порівнянні з групою пацієнток (контрольна група — 72 хворі), яким проведена конвенційна дистанційна променева терапія (ДПТ). Розроблені ефективні методи комплексної консервативної терапії хворих на МП РШМ. Застосована система відтворення ізоповерхні лікувальної дози відповідно до контуру мішені опромінювання; рівномірного розподілу поглинутої енергії в усьому об’ємі опромінюваної мішені; чіткого відтворення запланованої програми опромінювання за рахунок використання об’ємного тривимірного планування (3D) у процесі топометричної підготовки та проведення курсу КПТ на сучасному обладнанні. Це дає можливість створити оптимальне розподілення дози на весь об’єм мішені з максимумом у зоні пухлини та знизити до мінімуму дозове навантаження у зоні оточуючих здорових тканин. Були проведені експериментальні біодозиметричні дослідження Т-лімфоцитів периферичної крові (ЛПК) хворих з метою моделювання радіобіологічних реакцій, об’єктивізації оцінки біологічної ефективності іонізуючого випромінювання. Безпосередні результати КПТ хворих на МП РШМ свідчать про більшу її ефективність і зменшення токсичності лікування порівняно з контролем. Простежується чітка тенденція до збільшення регресії у пацієнток I групи з відносно радіорезистентними формами МП РШМ, яким проводили дистанційну КПТ, що є наслідком посиленого деструктивного впливу іонізуючого опромінення високої потужності на пухлинну мішень. Токсичні ефекти лікування за їх кількістю і ступенем проявів у досліджених групах хворих не перевищували ІІ ступеня. Отримані біодозиметричні дані дослідження ЛПК свідчать про рівномірність просторового розподілу поглиненої дози рентгенівського випромінювання у межах заданих параметрів поля опромінення.

Ключові слова: рак шийки матки, конформна променева терапія, біодозиметричні дослідження Т-лімфоцитів периферичної крові.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 84

Н. Г. Семикоз, О. О. Грабовський, Т. В. Карпушина, І. О. Камінський Донецький обласний протипухлинний центр

ОПТИМІЗАЦІЯ БРАХІТЕРАПІЇ ПУХЛИН ПІХВИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОКАНАЛЬНОГО ВАГІНАЛЬНОГО АПЛІКАТОРА

У статті подані дані щодо променевого лікуванню 46 хворих на первинний та метастатичний рак піхви. Показані переваги багатоканального вагінального аплікатора перед одноканальним у поєднанні променевої терапії пухлин піхви.

Ключові слова: пухлини піхви, брахітерапія, багатоканальний вагінальний аплікатор.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 86

Д. С. Мечев, Н. І. Полякова, О. І. Авраменко, А. Д. Мечев

Національна академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Київ,

Київський міський онкологічний клінічний центр

ЛІКУВАННЯ МЕТАСТАЗІВ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ В СКЕЛЕТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ САМАРІЮ-153 ОКСАБІФОРУ

Наведено початковий досвід використання нового для Українирадіофармацевтичного препарату (РФП) 153Sm-оксабіфору для лікування кісткових метастазів раку грудної залози у жінок. Відмічена перспективність РФП для подальших поглиблених досліджень: у всіх обстежених хворих відзначалося різке зменшення больового синдрому і поліпшення якості життя впродовж 4-5 місяців після введення mSm-оксабіфору.

Ключові слова: метастази раку грудної залози в скелеті, 153Sm-оксабіфор, радіонуклідна терапія, остеотроп-ні радіонукліди.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 89

А.В. Свинаренко1, О.М. Сухіна1, В.П. Старенький1, Т. П. Грищенко1, А.М. Насонова1, І.В. Белозьоров2

1ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків,

2Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

ХРОНОРАДІОСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ РАКУ ПРЯМОЇ КИШКИ

Подані результати променевого лікування неоперабельного раку прямої кишки в хрономодульованому режимі (у період 7:00-10:00,12:00-14:00 і 18:00-20:00) з сенсибілізацією пухлини попередньою 8-годинною інфузією 5-фторурацилу.

Установлено, що інтервал з 7:00 до 10:00 є оптимальним часом для сеансу опромінення. Проведення променевої терапії в групі 7:00-10:00 зумовило розвиток ентероколіту у 8,5 % випадків. При цьому в групі 18:00-20:00 частота даного побічного ефекту складала, відповідно, 26,3 % (р <0,01). Група 12:00-14:00 посідає проміжну позицію — 19 % ентероколітів.

Ключові слова: хрономодульованарадіохіміотерапія, рак прямої кишки, 5-фторурацил, токсичність.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 93

В. П. Івчук, Н. А. Єфремова, А. М. Синюшкіна, А. В. Вінцевич, О. О. Юдко

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київ,

Київський міський онкологічний клінічний центр

ЛІКУВАННЯ НА ЛІНІЙНОМУ ПРИСКОРЮВАЧІ РАКУ ПРЯМОЇ КИШКИ ІІ-ІІІ СТАДІЙ

У роботі подано досвід променевого лікування 61 хворого на рак прямої кишки ІІ-ІІІ стадій на лінійному прискорювачі за індивідуальною програмою. Показано, що конформне опромінення значно зменшує променеве навантаження на суміжні критичні органи. Це покращує ефективність і якість лікування, зменшує кількість і ступінь прояву променевих реакцій і ушкоджень.

Ключові слова: рак прямої кишки, лінійний прискорювач, ефективність лікування.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 95

В. С. Іванкова, Т. В. Скоморохова, О. Ю. Столярова, В. Т. Перепечкіна, А. А. Макаренко ДУ «Національний інститут раку МОЗ України», Київ

ПРОМЕНЕВЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МІСЦЕВОПОШИРЕНІ ФОРМИ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРІВ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

З 2001 року на базі Національного інституту раку у відділенні дистанційної променевої терапії проводяться наукові дослідження з оптимізації планування та променевого лікування хворих на злоякісні пухлини верхніх дихальних шляхів. За цей час було проліковано 183 хворих, які були поділені на три групи. Хворі 1-ї групи лікувались на апаратах Рокус АМ та Тератрон-95 пацієнтів, 2-ї групи — на лінійному прискорювачі електронів (АПЕ) Мева-трон KD2-57 хворих, 3-ї групи — на АПЕ Clinac 2100-31 пацієнт. Хворим 3-ї групи, на відміну від пацієнтів інших груп, проводили точну топометричну підготовку з подальшим тривимірним (3D) плануванням полів опромінення.

Аналіз результатів дослідження показав більш низький відсоток променевих реакцій та більш високий клінічний ефект у пацієнтів третьої групи за рахунок тривимірного планування, підведення менших доз на критичні органи і тканини, завдяки використанню лазерних пристроїв, фіксуючих пристроїв, багатопелюсткового коліматора та клиноподібних фільтрів, що дозволило більш точно і якісно проводити лікування пацієнтів.

Ключові слова: рак верхніх дихальних шляхів, топометрична підготовка, тривимірне планування, променева терапія.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 98

Н. В. Білозор, В. П. Старенький, Н. А. Мітряєва, О. М. Сухіна, Л. В. Гребіник, Т. С. Бакай

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

ХІМІОПРОМЕНЕВЕ ЛІКУВАННЯ НЕДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНІ, СПРЯМОВАНЕ НА ІНДУКЦІЮ АПОПТОЗУ

Проведено порівняльний аналіз результатів променевої терапії різними режимами фракціонування з модифікацією етопозидом на гамма-терапевтичному апараті й лінійному прискорювачі хворих на недрібноклітинний рак легені (НДРЛ). Об’єктивний ефект і річна виживаність виявилися вірогідно вищими в разі прискорених режимів фракціонування, при цьому частота променевих пульмонітів і езофагітів зменшується під час лікування на лінійному прискорювачі порівняно з гамма-випроміненням. Режими прискореного гіперфракціонування в поєднанні з модифікацією етопозидом спрямовані на індукцію церамідного шляху апоптозу, що підтверджується динамікою активності сфінгомієлінази в сироватці крові хворих на НДРЛ.

Ключові слова: недрібноклітинний рак легені, променева терапія, режими прискореного фракціонування, об’єктивний ефект, загальна виживаність, активність сфінгомієлінази.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 102

В. П. Старенький, О. М. Сухіна, А. В. Свинаренко, Т. П. Грищенко, В. В. Карвасарська, С. В. Артюх

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва НАМН України», Харків

МОЖЛИВОСТІ КОНФОРМНОЇ РАДІОТЕРАПІЇ У ПОЄДНАННІ З ТЕМОДАЛОМ ПІД ЧАС ПОВТОРНОГО ОПРОМІНЕННЯ З ПРИВОДУ МЕТАСТАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Мета дослідження. Вивчення можливостей конформної радіотерапії в комбінації з темодалом (темозолами-да) під час повторного опромінення метастазів у головний мозок.

Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 65 пацієнтів, розподілених на 2 групи, що складалися з 43 хворих на немілкоклітинний рак легень (НМРЛ) та 22 хворих на рак грудної залози. Планування повторного опромінення здійснювалося на TPS Eclipse з обов’язковою SD-реконструкцією осередку або осередків ураження як однієї патологічної зони, що охоплюється 90 % ізодозою. Сумарні дози залежали від первинного опромінення (28-46 Гр). Опромінення проводилось фотонами опромінювання 6 MeV на лінійному прискорювачі Clinac 600C. Використовувався режим класичного фракціонування з хіміосенсибілізацією темодалом у дозі 75 мг/м2 щоденно.

Результати. У процесі повторного опромінення в 75,4 % випадків спостерігалося поліпшення неврологічного статусу у вигляді зменшення інтенсивності головного болю, нудоти та блювання, запаморочення на сумарних дозах не нижче 20 Гр, а також відновлення функції зору та руху (дози 25-30 Гр). Аналіз безпосередніх результатів показав, що регресія осередка (або осередків) понад 50 % констатована лише в 46,1 % випадків. Як в основній, так і в контрольній групі клініко-інструментальне підтвердження прогресії метастатичного процесу в головному мозку виявлялося в терміни від 4 до 6місяців.

Висновки. Комбінація конформної радіотерапії з пероральним прийомом темодалу під час повторного опромінення з приводу метастатичного ураження головного мозку не впливає на час до прогресування метастатичного процесу, але значно покращує якість життя хворих, знижуючи неврологічні прояви захворювання.

Ключові слова: конформна променева терапія, лінійний прискорювач електронів, темодал, повторне опромінення головного мозку.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 105

В. И. Лысак, В. С. Корпяк, Е. В. Гордеева, И. В. Мирошниченко, И. Н. Репецкая, А. Ю. Чорнай, Г. Б. Бернштейн, А. Б. Винницкая

Клиника ЛИСОД, Киев

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ГАСТРОСТОМОЙ ПРИ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ В КЛИНИКЕ ЛИСОД

Черезшкірна ендоскопічна гастростомія (ЧЕГ) — малоінвазивна лікувальна методика забезпечення ентераль-ного харчування у хворих із порушеннями ковтання та дисфагією різного ґенезу.

У статті розглядаються дві групи хворих із пухлинами гортані, гортаноглотки — 46 пацієнтів, яким перед променевою терапією встановлено ЧЕГ, та 31 пацієнт, яким променева терапія проводилась без попередньої гастростомії.

Ключові слова: черезшкірна ендоскопічна гастростома, нутритивна недостатність, безперервний курс променевої терапії, спліт-курс променевої терапії.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 109

Т. Л. Бердова, В. В. Гончар, О. I. Глущенко

Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації КЗ «Клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради

ВИПАДОК ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ Г. С. КАЛЕНДО ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ МЕТАСТАЗІВ МЕЛАНОМИ ШКІРИ

Метод Г. С. Календо за разової дози вище 2 Гр дає можливість досягати найкращих результатів у таких ра-діорезистентних пухлинах як меланома. При цьому тяжка променева реакція не розвивається.

Ключові слова: меланома, метастази, метод Г. С.Календо, радіосенсибілізація.

Повний текст

 

СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМЕНЕВОЇ ТА ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 111

В. С. Іванкова, І.І. Смоланка, А. М. Барановська, С. Ю. Скляр, О. М. Іванкова ДУ «Національний інститут раку МОЗ України», Київ

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РАДІОМОДИФІКАТОРІВ

У статті показано ефективні методи хіміопроменевої терапії (ХПТ) хворих на місцевопоширені форми раку грудної залози (МП РГЗ) з використаннямрадіомодифікуючих засобів (фторафур і комплекс мікроелементів) під час проведення променевого лікування. Курс ХПТ за радикальною програмою проведено 106 хворим на МП РГЗ. Усі хворі на 1-у етапі лікування отримували 4 курси поліхіміотерапії за схемою FAC. Хворим 1-ї основної групи (34 пацієнтки) курс променевої терапії (ПТ) проводили на тлі цитостатичного препарату фторафур у радіомодифікуючій дозі 1200 мг на добу per os. Пацієнткам 2-ї основної групи (36 хворих) протягом курсу ПТ з метою радіомодифікації призначали комплекс мікроелементів (КМ), що міститься у препараті «Краплі Береш Плюс®» у дозі 1 крапля на 1 кг ваги тіла в 3 прийоми per os (у середньому по 20 крапель 3 рази на день) щоденно до початку сеансу опромінення: о 8-й, 11-й та 14-й годині з подальшим проведенням сеансу ПТ з 15-ї до 19-ї години. Хворі контрольної групи (36 хворих) отримували курс ПТ відповідно до стандартів. Наведені дані свідчать про більшу ефективність ХПТ хворих на місцевопоширені форми РГЗ в основних групах, де використовувалирадіомодифікатори (фторафур та КМ) під час ПТ.

Ключові слова: рак грудної залози, хіміопроменева терапія, радіомодифікація, фторафур, комплекс мікроелементів.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 114

В. В. Синайко

ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова», Минск, Республика Беларусь

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ (GRADE III-IV) ГОЛОВНОГО МОЗГА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ И АДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕМОЗОЛОМИДА

Післяопераційна променева терапія в сумарній осередковій дозі 54-60 Гр і адювантна хіміотерапія з використанням темозоломіду в пацієнтів із високозлоякісними гліомами (Grade III-IV) головного мозку підвищує медіану виживаності і 5-річну виживаність хворих порівняно з тими, хто отримав променеву терапію, з 12 до 15 місяців і з 7,0 ± 3,4 до 24,1 ± 7,9 % (Р = 0,028).

Ключові слова: високозлоякісні гліоми (Grade III-IV), післяопераційна променева терапія, темозоломід.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 116

Л. М. Васько, А. В. Чорнобай

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава

МОЖЛИВОСТІ ТРАНСРЕКТАЛЬНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕОАД'ЮВАНТНОГО ХІМІОПРОМЕНЕВОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОШИРЕНИЙ РАК ПРЯМОЇ КИШКИ

ТРУЗД є одним із найінформативніших методів визначення глибини пухлинної інвазії стінки прямої кишки. У роботі досліджена можливість застосування ТРУЗД в оцінці ефективності неоад’ювантної терапії хворих на РПК. Оцінювалась зміна ультразвукового зображення пухлини перед початком та після проведення хіміопроменевого лікування. У результаті динамічного спостереження було встановлено зменшення розмірів пухлини, компонента перифокального запалення та параректального компонента. Отримані дані підтверджують можливість застосування ТРУЗД для оцінки ефективності проведеного неоадювантного лікування хворих на РПК.

Ключові слова: рак прямої кишки, неоадювантне хіміопроменеве лікування, трансректальна ультразвукова діагностика.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 118

О. А. Міхановський, О. В. Слободянюк, Н. М. Щит

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ТІЛА МАТКИ З РАДІОМОДИФІКАЦІЄЮ 5-FU ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОГО КУРСУ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ

Мета дослідження — підвищити ефективність комбінованого лікування хворих на рак тіла матки (РТМ) шляхомрадіомодифікації 5-фторурацилом (5-Fu) передопераційного курсу променевої терапії.

Оцінено вплив передопераційного опромінення хворих на РТМ, що проводиться з радіомодифікацією 5-фтор-урацилом, на частоту виявлення пухлинних клітин (ПК) в зоні операційного поля та на вагінальномурубці під час хірургічних утручань, проведений аналіз безпосередніх і віддалених результатів комбінованого лікування хворих на рак тіла матки з радіомодифікацією 5-фторурацилом передопераційного курсу променевої терапії.

Об’єктом дослідження стали матеріали, отримані при обстеженні 133 хворих на аденокарциному ендометрія Т 1Ь-2аКх-0М0 РТМ віком від 42 до 74років, яким проводилося комбіноване лікування.

Установлено, що проведення передопераційного курсу променевої терапії СОД 30 Гр з радіомодифікацією 5-Fu вірогідно поліпшує абластику хірургічних утручань у хворих на РТМ. Після проведення передопераційного курсу дистанційної гамма-терапії (ДГТ) СОД 30 Гр з радіомодифікацією 5-Fu, ПК у зоні операційного поля й на вагінальному рубці виявлені не були.

Застосування передопераційного курсу ДГТ СОД 30 Гр з радіомодифікацією 5-Fu сприяє збільшенню тривалості безрецидивного періоду на 14,2 % і підвищенню показника 5-річної виживаності на 12,2 % порівняно з контрольною групою.

Ключові слова: рак тіла матки, радіомодифікація, 5-фторурацил, променева терапія.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 122

Н. І. Луховицька, Г. І. Ткаченко, Ю. Г. Ткаченко, Г. В. Грушка, О. М. Астапєва, А. С. Савченко

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків,

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,

Харківський національний медичний університет

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО ЛЮДСЬКОГО ТИРЕОТРОПІНУ АЛЬФА ДЛЯ ЕКЗОГЕННОГО СТИМУЛЮВАННЯ ТТГ У ХВОРИХ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ТИРЕОЇДНИЙ РАК ЗА ДАНИМИ ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНОГО ДОСВІДУ

Диференційований рак щитоподібної залози (ДРЩЗ) є найпоширенішим злоякісним захворюванням ендокринної системи. Необхідною умовою для успішного лікування радіойодом та моніторингу вилікуваних пацієнтів (визначення рівня тиреоглобуліну) є стан гіпотиреозу з рівнем тиреотропного гормона понад 25 мМОд/л, що досягається шляхом скасування гормонотерапії на 3-5 тижнів (ендогенно стимульований ТТГ) або зі застосуваннямреком-бінантного людського тиреотропіну альфа (ткТБН) — екзогенно стимульованого ТТГ (препарат «Тироген»).

Аналіз результатів лікування ДРЩЗ під час застосування рекомбінантного людського тиреотропіну альфа для екзогенного стимулювання ТТГ було проведено за даними літератури та за власним досвідом (10 хворих).

Використання препарату «Тироген» значно поліпшує якість життя хворих на ДРЩЗ і стимулює захоплення радіойоду, що дозволяє досягти повного виліковування пацієнтів шляхом використання менших активностей 131І.

Застосування препарату «Тироген» у випадкахрадіойодорезистентності тироїдногораку в групі хворих із низьким рівнем ендогенного ТТГ і у хворих із двостороннім парезом голосових складок (без накладання трахео-стоми) є методом вибору і єдиним шляхом до повного вилікування хворих на ДРЩЗ.

Ключові слова: диференційований рак щитоподібної залози, діагностика, лікування, гіпотиреоз.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 125

В. С. Іванкова, Л. М. Барановська, Т. В. Хруленко, О. О. Бакай, Н. П. Доценко ДУ «Національний інститут раку МОЗ України», Київ

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАММА-ТЕРАПЕВТИЧНОЇ АПАРАТУРИ ПІД ЧАС ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА РАК ШИЙКИ МАТКИ

У відділенні клінічноїрадіоонкології з блоком брахітерапії Національного інституту раку проведено обстеження і хіміопроменеве лікування 106 хворих на рак шийки матки (РШМ) IIB-IIIB (T2h-3hN01M0) стадією поширеності пухлинного процесу, з яких було сформовано 2 основні і контрольна групи. 36 хворим 1-ї основної групи упродовж курсу ХПТзастосовували конвенційну брахітерапію (БТ) на апараті Gyne Source з джерелами 60Со високої активності дози випромінювання (HDR) у режимі: разова осередкова доза (РОД) = 5 Гр на т. А х 2 рази на тиждень, сумарна осередкова доза (СОД) = 35-40 Гр за 7-8 фракцій. 31 хворій 2-ї основної групи HDR БТ проводили в режимі: РОД = 7 Гр на т. А х 1 раз на тиждень, СОД = 28-35 Гр за 4-5 фракцій. Контрольну групу становили 39 хворих на МП РШМ, яким БТ проводили на апараті Агат-ВУ з джерелами 60Со середньої активності випромінювання (MDR) у режимі: РОД = 8 Гр на т. А х 1 раз на 6-7 діб, СОД = 40-48 Гр за 5-6 фракцій. Дистанційну променеву терапію хворим усіх груп проводили на апараті Тератрон, енергією 1,25 МеВ на ділянку малого тазу за стандартною методикою, упродовж курсу ППТ пацієнтки отримували ХТ — фторафур у радіомодифікуючій дозі 800 мг/добу перорально за 2 прийоми. Аналізуючи отримані результати можна дійти висновку, що застосування HDR БТ у хворих на РШМ під час проведення курсу ХПТ сприяє збільшенню ступеня регресії пухлин шийки матки порівняно з використанням стандартного режиму MDR БТ без збільшення частоти й проявів місцевої токсичності лікування з боку критичних органів.

Ключові слова: рак шийки матки, хіміопроменева терапія, високоенергетична брахітерапія.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 128

О. А. Міхановський, О. В. Слободянюк

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

АНАЛІЗ 5-РІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ВУЛЬВИ

Мета роботи. Аналіз результатів хірургічного, комбінованого і комплексного лікування хворих на рак вульви (РВ) I-IVстадій.

Матеріали та методи. Обстежено 34 хворих на РВ I-IV стадій. Хірургічне лікування виконували в об’ємі розширеної вульвектомії за методом Бохмана.

Хворим на РВ T1N0M0 комбіноване лікування починали з хірургічного втручання з подальшим проведенням післяопераційного курсу дистанційної гамма-терапії (ДГТ) на зону вульви на апараті РОКУС-Му режимі класичного фракціонування (РОД 2 Гр) сумарною осередковою дозою (СОД) 40 Гр. Хворим на РВ з T2-3N0-1M0-1 до операції проводили курс ДГТ на зону вульвы СОД 30 Гр з радіомодифікацією цисплатином 100 мл один раз на тиждень. Післяопераційний курс ДГТ продовжували через 2-3 тижні після операції до досягнення СОД 45-50 Гр. Пацієнткам з T1-3N1M0 РВ додатково проводили курс ДГТ на зону пахових лімфатичних вузлів СОД 40 Гр, а також 4-6 циклів ад’ювантної хіміотерапії за схемою «цисплатин, циклофосфан, вінкристин».

Результати. Безрецидивна і 5-річна виживаність хворих склала 79,4 і 91,2 %, відповідно. Рецидиви і метастази були виявлені в 7 хворих на РВ (20,6 %). Більшість пацієнток мали III стадію захворювання. У 5 хворих (71,4 %) рецидив захворювання виявлено протягом першого року після завершення проведення протипухлинної терапії, в однієї хворої рецидив РВ встановили через два роки. Ще в однієї хворої рецидив захворювання і метастази в легені і печінку діагностовано через 5 років після лікування.

Висновки. П’ятирічна виживаність обстежених хворих на РВ, пролікованих комбінованим і комплексним методом, склала 79,4 і 91,2 % відповідно, що перевищує дані, наведені в літературі. Більшість рецидивів захворювання (71,4 %) у хворих на РВ виникають протягом першого року після проведення спеціального лікування.

Ключові слова: рак вульви, хірургічне, комбіноване, комплексне лікування.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 131

Е. И. Аболмасов, Н. М. Серегина, В. И. Котилевская, Д. А. Стрюков Луганский областной клинический онкологический диспансер

ВЛИЯНИЕ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ КРУПНЫМ ФРАКЦИОНИРОВАНИЕМ НА ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

У статті наведено дані ретроспективного аналізу впливу неоадювантної променевої терапії в режимі великого фракціонування на віддалені результати комплексного лікування хворих на рак грудної залози. Віддалені результати ефективності проведеного лікування оцінювалися за показниками трирічної безрецидивної виживаності. Установлено, що показники хворих, включених у дослідження, які прожили без рецидиву більше після передопераційної крупнофракційної променевої терапії, ніж після ад’ювантної променевої терапії класичним фракціонуванням. Доведено, що виживаність хворих на рак грудної залози II стадії після передопераційної крупнофракційної променевої терапії вище, ніж після тільки ад’ювантної променевої терапії. Зроблено висновок, що методом вибору лікування хворих на рак грудної залози II стадії є неоад’ювантною променева терапія в режимі великого фракціонування з подальшою радикальною операцією.

Ключові слова: рак грудної залози, випромінювання, фракціонування.

Повний текст

 

ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ И ЛІКУВАННЯ РАННІХ І ПІЗНІХ УСКЛАДНЕНЬ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРАПІЇ СУПРОВОДУ В РАДІООНКОЛОГІЇ. ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ НЕПУХЛИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 134

М. І. Хворостенко, І. М. Кіхтенко, Ю. М. Хворостенко, С. І. Кіхтенко Дніпропетровська медична академія

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ПРОМЕНЕВИХ УШКОДЖЕНЬ ЛЕГЕНЬ

Запропоновано спосіб кількісної оцінкирозповсюдженості та ступеня вираженості променевого фіброзу в легенях за даними комп’ютерної томографії, який дозволяє об’єктивно оцінити результати лікування, провести експертизу променевих ушкоджень, виключаючи суб’єктивний людський фактор.

Ключові слова: комп’ютерна томографія, променевий фіброз, кількісна оцінка, легені.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 137

Т. В. Удатова, О. В. Сафронова, Я. В. Кметюк, Г. О. Курило, А. В. Ашихмін КЛ «Феофанія» ДУС Всеукраїнський центр радіохірургії, Київ

ОЦІНКА ПРОЯВІВ ГОСТРОЇ ТА ХРОНІЧНОЇ МІСЦЕВОЇ ТОКСИЧНОСТІ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ У ВИПАДКУ РАДИКАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

У статті оцінено прояви гострої та хронічної місцевої токсичності під час радикального лікування раку передміхурової залози із застосуванням сучасних методик дистанційної променевої терапії — 3D-конформної променевої терапії та променевої терапії з модульованою інтенсивністю дози (IMRT) із використанням класичного та середнього режиму фракціонування. За результатами дослідження, під час застосування методики IMRT із середнім фракціонуванням частота виникнення проявів гострої та хронічної місцевої токсичності достовірно не збільшується.

Ключові слова: 3D-конформна променева терапія, променева терапія, модульовані за інтенсивністю дози, рак передміхурової залози, променеві реакції, токсичність променевої терапії.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 140

А. О. Гайсенюк, Г. В. Кулініч, А. С. Савченко, С. В. Артюх, О. С. Зац ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків

ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ОКРЕМИХ ЛАНОК ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА РАК ЛЕГЕНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА ЛІНІЙНОМУ ПРИСКОРЮВАЧІ

У 35 хворих на рак легень у динаміці променевої терапії на лінійному прискорювачі Clinac-600 проведено моніторинг із дослідженням клінічного та біохімічного аналізу крові, коагулограми, показників ліпідного спектра, маркерів кардіоваскулярного ризику, маркерів неспецифічного запалення. Визначені прогностичні критерії, що вказують на підозру розвитку кардіопульмональних ускладнень.

Ключові слова: променева терапія, рак легень, променеві ускладнення, кардіореспіраторна система, маркери діагностики.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 143

О. А. Черниченко1, В. С. Сакало1, О. В. Щербина2, А. В. Сакало1 1ДУ «Інститут урології НАМН України»,

2Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київ

МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ З МЕТАСТАТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Мета роботи. Вивчення мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) поперекового відділу хребта у хворих на рак передміхурової залози (РПЗ) з метастазами (М) та без метастазів (М) у поперековий відділ хребта до початку андроген-супресивної терапії (АСТ).

Матеріали та методи. Досліджено 30 хворих на РПЗ, у яких за допомогою сцинтиграфії та комп’ютерної томографії діагностовано М поперекового відділу хребта (І група). Значення МЩКТ поперекового відділу хребта пацієнтів І групи порівнювали зі значеннями 30 хворих на РПЗ без М (ІІ група) та 20 здорових чоловіків (контрольна група). МЩКТ визначали у всіх хворих на рівні L1-L4, використовуючи двоенергетичний рентгенівський ад-сорбціометр «Prodigy» GE фірми Lunar.

Результати. Середня МЩКТ поперекового відділу хребта була вищою в пацієнтів з Му поперековий відділ хребта (1,39 ± 0,05 г/см2), порівняно з хворими без Му поперековий відділ хребта (1,10 ± 0,07 г/см2) та контрольною групою (1,10 ± 0,07 г/см2) (р <0,05). Середня МЩКТ проксимальних відділів обох стегнових кісток у всіх трьох групах майже не відрізнялася (І - 1,061 ± 0,073; ІІ - 1,056 ± 0,05; контрольна група - 1,057 ± 0,06).

Висновки. Хворі на РПЗ з Му поперековому відділі хребта, які не отримували АСТ, мають підвищену МЩКТ у поперекових хребцях порівняно з хворими на РПЗ без М. Підвищена МЩКТ з ураженими М поперековими хребцями може бути пов’язана з остеобластичним характером кісткових М РПЗ.

Ключові слова: рак передміхурової залози, кісткові метастази, денситометрія, мінеральна щільність.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 145

В. В. Грабарь

Центр репродукции человека «САНА-МЕД», Харьков

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРИНИНГ ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА ПРИ ИНДУЦИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В I ТРИМЕСТРЕ

Метою нашого ретроспективного дослідження була оцінка відмінностей і, відповідно, ефективності маркерів УЗ-скринінгу в I триместрі в жінок із ускладненою репродуктивною історією (після ДРТ), а також фізіологічною вагітністю. Для цього нами проаналізовано результати УЗ-скринінгу I триместру під час 1381 індукованій (ІВ) та 966 спонтанних вагітностях (СВ). Виявлено, що кількісні (товщина комірцевого простору, довжинаНК, величини фронтомаксилярного кута, IVш.г.м.) і якісні (єдина артерія пуповини, мегацистис, ТрР, КСС, ГЕФ) УЗ-маркери вродженої патології I триместру є інформативними як для СВ, так і для ІВ. Резистентність кровотоку у венозній протоці у плода і в маткових артеріях під час ІВ вище, що може бути пов’язано з гемостазіологічними і судинними порушеннями в жінок із безпліддям.

Ключові слова: ультразвукові маркери, I триместр, хромосомна патологія.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 149

Н. Є. Узленкова1, О. А. Бражко2, М. М. Корнет2, В. М. Пасюга1, Н. Г. Скоробогатова1, І. О. Леонова1, О. В. Ненюкова1, О. Л. Масленнікова1

1 ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків,

2Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки України

ВИВЧЕННЯ В ЕКСПЕРИМЕНТІ ПОТЕНЦІЙНИХ РАДІОПРОТЕКТОРІВ — S- (АЗАГЕТЕРИЛ) ЗАМІЩЕНИХ ЦИСТЕАМІНУ

Мета роботи. Вивчення в експерименті радіопротекторної активності синтезованих сполук з ряду S- (аза-гетерил) заміщеного цистеаміну під час гострого радіаційного враження організму.

Матеріали та методи. Досліди проведено на статевозрілих білих нелінійних щурах-самцях з масою тіла 160-180 г, яких опромінювали на рентгенівському апараті РУМ-17 за стандартними умовами в поглинутих дозах 4,0; 5,5; 6,2 і 8,5 Гр. Випробувані сполуки КМ50 і КМ51 з ряду S- (азагетерил) заміщеного цистеаміну вводили в дозі 25 мг (за сухою речовиною) внутрішньочеревинно за 30 хв до опромінювання.

Результати. Під час первинного відбору встановлено високу радіопротекторну активність сполуки КМ51 за мінімальної абсолютно летальної дози 8,5 Гр за показниками підвищення 30-добової виживаності тварин у 3,6 разу (рТМФ = 0,028) та збільшенні СТЖ для загиблих тварин у 1,3 разу (рМаннаУитни = 0,044). Установленарадіопротек-торна активність сполуки КМ51 при дозі 6,2 Гр виявлялась у відсутності ранньої кишкової загибелі тварин (I пік), при дозі 8,5 Гр — в її зниженні до 7,4 % проти 25,9 % у контролі, зменшенні кістково-мозкової загибелі (II та III піки) до 22,2 % і 33,3 % проти 40,7 % та відсутності пізньої радіаційної загибелі (VI пік). Під впливом сполуки КМ51 у разі дози 8,5 Гр встановлено достовірне зниження частоти виникнення кишкового синдрому у тварин, які вижили в 1,6 разу (рX2 = 0,014) та кістково-мозкового синдрому — в 1,8 рази (рX2 = 0,001). За результатами пробіт-аналізу протипроменева активність сполуки КМ51 за величиною ФЗД пропорційно зростала залежно від дози опромінення і досягла значень для ЛД16-1,31; ЛД50-1,56; ЛД84-1,82 та була максимальною, якщо ЛД84.

Висновки. Установлено високу радіопротекторну активність гідрохлорид-S- (б-етокси-2-метилхінолін-4-іл) -цистеаміну (сполука КМ) у разі гострого радіаційного враження організму.

Ключові слова: S- (азагетерил) заміщений цистеамін, гостре радіаційне враження, радіопротекторна активність.

Повний текст

 

2014, том XXII, випуск 2, сторінка 155

Інформаційне повідомлення № 1

Повний текст