Головна » 2010, том XVIII, випуск 2

УРЖ 2010, том XVIII, випуск 2

ЗМІСТ

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 137

М.І. Пилипенко

МЕДИЧНЕ ОПРОМІНЮВАННЯ

Якість чи культура медичного опромінювання?

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 139

V З'ЇЗД УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА РАДІАЦІЙНИХ ОНКОЛОГІВ

21-23 ЧЕРВНЯ 2010 РОКУ, ЧЕРНІГІВ

МАТЕРІАЛИ З'ЇЗДУ

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 140

Н.Г. Семікоз

Радіологічна служба України (спеціальність — радіологія, променева терапія): Стан на 2009 рік

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 146

Р.Я. Абдуллаєв, В.Д. Деджо

Трансвагінальна допплерографія інтраоваріального кровотоку в жінок із ановуляторними формами ендокринного безпліддя

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 149

P. Я. Абдуллаєв, Т.А. Дудник

Ультразвукова діагностика імпінджемент-синдрому плечового суглоба

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 151

Р.Я. Абдуллаєв, С.А. Поздняков

Роль допплерівських вимірювань у відвідних маткових венах у діагностиці пухлин ендометрія

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 153

Р.Я. Абдуллаєв, Л.А. Сисун

Взаємозв'язок між атеросклеротичним ураженням каротидних артерій і розвитком ішемічного інсульту

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 155

С.В. Антіпова, М.А. Надірашвілі, І.Ф. Височина, В. І. Котілевська, Н.М. Серьогіна

Порівняльний аналіз ефективності лікування злоякісних пухлин голови та шиї і ранніх променевих реакцій слизової оболонки з хеморадіомодифікацією фторафуром

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 156

Г.В. Бондар, В.Х. Башеєв, Н.Г. Семікоз, С.Е. Золотухін, І.В. Совпель

Оптимізація схеми неоад'ювантного лікування резектабельного раку прямої кишки

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 158

М.В. Крюков, В.Н. Кравцова

Актуальні проблеми викладання онкології

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 160

Г.В. Бондар, Н.Г. Семікоз, О.В. Борота, М.В. Бондаренко, О.Ю. Кияшко

Безпосередні та віддалені результати лікування хворих на нерезектабельний рак прямої кишки

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 164

Ю.К. Вівчаренко, А. Є. Крижанівська, І.М. Остапяк, І.Д. Костишин, С.С. Цибран, Л.М. Зендровська

Досвід комбінованого лікування раку шкіри голови та шиї в Івано-Франківському обласному онкологічному диспансері

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 166

Г.В. Гацкевич, С.А. Хоружик

Проблемьі контроля дозовьіх нагрузок на пациентов при рентгеновской компьютерной томографии

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 168

Є.Г. Дубенко, Г.В. Кулініч

Синдром Ламберта-Ітона у структурі паранеопластичної патології

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 170

Ю.В. Думанський, О.В. Борота, Н.Г. Семікоз, В.Х. Башеев, О.Ю. Попович, О.О. Савченко, С.Є. Золотухін, О.В. Середенко

Удосконалення післядипломної освіти на кафедрі онкології і радіології

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 172

Ю.В. Думанський, І. Є. Сєдаков, Р.В. Іщенко

Інтраопераційна катетеризація печінкової артерії при колоректальному раці з метастатичним ураженням печінки

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 173

Е.А. Дьоміна, В.С. Іванкова

Експериментальне обґрунтування використання інозину в радіаційній онкології

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 175

Е.А. Дьоміна, В.С. Іванкова

Індивідуальна радіаційна чутливість пухлин та її цілеспрямована модифікація (радіобіологічні та клінічні аспекти)

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 178

В.М. Зотов, Н.Є. Шакун, Н.О. Івашко

Досвід використання брахітерапії при поєднаній променевій терапії злоякісних пухлин слизових оболонок ротової порожнини та ротоглотки

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 179

В.С. Іванкова, Л.М. Барановська, О.М. Іванкова, Н.П. Доценко

Сучасні підходи до консервативного лікування місцево-поширених форм раку грудної залози

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 183

В.С. Іванкова, Г.М. Шевченко, Т.В. Хруленко, Л.М. Барановська, О.Ю. Столярова, Л.Т. Хруленко, Г.Л. Гореліна, Н.П. Доценко, В.Т. Перепечкіна

Токсичність консервативного лікування місцево-поширених форм раку шийки матки та її профілактика

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 186

В.С. Іванкова, Г.М. Шевченко, Т.В. Хруленко, Л.М. Барановська, І.П. Отрощенко, Л.Т. Хруленко, В.Т. Перепечкіна, Т.Г. Підлубна

Перспективи удосконалення консервативного лікування поширених форм раку шийки матки

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 189

І.М. Кіхтенко, В. В. Логвиненко

Індивідуальне планування променевої терапії за станом кровотоку в пухлині і навколишніх тканинах

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 191

В.А. Кубишкін, О. І. Крадінов, В.В. Опришко, С.М. Бобров, А.І. Гордієнко, А.А. Бакова, Н.В. Хіміч

Взаємозв'язок реакцій показників протеолізу, антиендотоксинового імунітету та маркерів апоптозу у сироватці крові при променевій терапії злоякісних пухлин з радіомодифікацією

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 194

Д.С. Мечев, В.П. Івчук, Т.М. Говоруха

Сучасні підходи до променевої та супровідної терапії внутрімозкових злоякісних гліом

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 197

И.И. Минайло, О.И. Моисеева, А.Г. Жуковец, А.А. Машевский, Е.А. Адуцкевич

Основные принципы паллиативной лучевой терапии

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 200

А.В. Пономарьова

Лікування нерезектабельних форм раку шийки матки

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 201

В.Ф. Почерняєва, А.В. Чорнобай, Л.О. Лимар, Т.О. Жукова

Лікування і профілактика гепатотоксичних реакцій, які виникають при проведенні хемопроменевої терапії

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 203

А.В.Сакало, С.В.Базалицька, О.В.Щербина, Т.М.Говоруха, В.С.Сакало, Л.Н.Синюшкіна, Ю.М.Бондаренко, Л.Г.Салько

Особливості порушення сперматогенезу у хворих на семіному яєчка після однобічної орхіектомії та променевої терапії

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 204

Л.І. Сімонова, Г.В. Кулініч, В.З. Гертман, Л.В. Білогурова, С.М. Пушкар

Досвід застосування фототерапії для профілактики ранніх променевих реакцій шкіри у хворих на рак грудної залози

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 207

В.В. Синайко, Н.И. Крутилина, И.И. Минайло, И.В. Веялкин

Вторые злокачественнье опухоли у больньх лимфомой Ходжкина IA-IIIA стадий после лучевого (химиолучевого) лечения с использованием режима ускоренного фракционирования дозы

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 209

А.В. Свинаренко, Г.І. Грановська, Т.П. Грищенко

Можливості променевої терапії в лікуванні хворих на місцево-поширений рак прямої кишки

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 211

Ю.П. Спіженко, Т.І. Чеботарьова, В.М. Бурик, А.О. Карнаухова, О.Ю. Мангушев, Ю.М. Лещенко, С.М. Лучковський, С.В. Дайнеко

Сучасні методи роботизованого радіохірургічного лікування системою кіберніж (CyberKnife G4)

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 213

В.П. Старенький, О.М. Сухіна, Н.В. Білозор

Оцінка якості життя хворих на недрібноклітинний рак легені III стадії при променевому лікуванні нестандартними режимами фракціонування

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 216

М.Л. Тараненко

Поєднання променевої терапії та ендолімфальної хемотерапії в паліативному лікуванні метастазів у печінку

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 218

Н.В. Тюєва, М.А. Добровольський, Л.П. Антонова, В.Т. Стоян

Досвід застосування препарату «Генферон®» у хворих на рак шийки матки на фоні поєднаної променевої терапії

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 220

Ю.М. Хворостенко

Аналіз віддалених результатів комбінованого і хірургічного лікування хворих на рак шлунка

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 223

М.І. Хворостенко, С.М. Тимчук, О.В. Ковтуненко

Неоад'ювантна селективна внутріартеріальна хемоемболізація пухлин як радіомодифікатор при комбінованому лікуванні хворих на рак гортані

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 226

В. І. Чорна, О.Л. Лянна, Н.А. Дорофеєва, М.І. Хворостенко

Вплив препарату спіруліни на стан протеолізу селезінки опромінених щурів

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 229

А.О. Шумило

Шляхи поліпшення результатів комбінованого лікування хворих на місцево-поширений рак шийки матки

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 232

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

С.В. Федьків

Оцінка структурно-функціонального стану лівого шлуночка методом мультиспіральної комп'ютерної томографічної вентрикулографії у хворих після перенесеного інфаркту міокарда

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 240

РАДІОЛОГІЧНА ОСВІТА

Переклад з англійської М.І. Пилипенка, Д.С. Мечева

Програма освіти і навчання РТТ (радіотерапевтичних технологів/терапевтичних рентгенологів)

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 254

Д.С. Мечев, О.А. Федько, В.В. Андрєєва

Зміни в системі безперервної медичної освіти радіологів України

Повний текст

 

2010, том 18, випуск 2, сторінка 259

З ІСТОРІЇ РАДІОЛОГІЇ

Є. Русанова, К. Русанов

Життя С.П. Григор'єва: Миколаївська лікарня

Повний текст