Головна » 2016, том XXIV, випуск 4

УРЖ 2016, том XXIV, випуск 4

ЗМІСТ

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 5

З ІСТОРІЇ РАДІОЛОГІЇ

УДК 53.043:616-073.75

ВІКТОР ПЕТРОВИЧ СТАРЕНЬКИЙ1, ОЛЕНА ПЕТРІВНА ШАРМАЗАНОВА2, ЛІЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА АВЕР’ЯНОВА3, ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ САМОФАЛОВ1, ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ БАРАННИК4, СЕРГІЙ АРНОЛЬДОВИЧ ГІРНИК4

1 ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків
2 Харківська медична академія післядипломної освіти
3  Харківський національний університет радіоелектроніки
4  Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

ІКС-ПРОМЕНІ: 120 РОКІВ ТРІУМФУ ТА ДИСКУСІЙ

Резюме. Проаналізовані основні чинники наукового та суспільного визнання внеску В. К. Рентгена у розвиток фізичної та медичної наук, а також особливості визнання першості у відкритті ікс-променів. Розглянуті та наведені основні види катодних трубок, з якими працювали науковці, що досліджували катодні промені у другій половині ХІХ ст. На прикладі відкриття ікс-променів показана непересічна роль потужного наукового середовища у справі популяризації та подальшого ефективного застосування результатів роботи В. К. Рентгена як у фундаментальних фізичних дослідженнях, так і у численних прикладних аспектах.
Ключові слова: ікс-промені, катодна трубка, матеріали наукових досліджень, пріоритет наукового відкриття.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 9

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

УДК 616.831-006.494:616-089]:615.28+615.849(476)

В. В. СІНАЙКО, П. Д. ДЕМЕШКО, Н. О. АРТЕМОВА

РНПЦ онкології та медичної радіології ім. М. М. Александрова, а/г Лісовий, Мінський район, Білорусь

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА ХІМІОПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ОСЕРЕДКОВИХ ДОЗ ПРОМЕНЕВОГО ЛIКУВАННЯ ТА ТЕМОЗОЛОМІДУ У ХВОРИХ НА ГЛІОБЛАСТОМУ

Мета роботи. Оцінити віддалені результати використання різних сумарних осередкових доз (СОД) променевої терапії та темозоломіду в комплексному лікуванні хворих на гліобластому.
Матеріали та методи. У дослідження включено 258 пацієнтів віком 16–77 років і статусом за шкалою Карновського ≥ 50 %, при лікуванні яких діапазон СОД склав 54–60 Гр, діапазон сумарної дози темозоломіду 2000–7400 мг.
Результати. У пацієнтів віком ≤ 60 років збільшення СОД з 54–57 Гр до 58–60 Гр підвищує медіану виживаностi з 15 до 19 міс., а 5-річну виживаність — з 5,9 до 13,0 % (Р = 0,003); у пацієнтів віком > 60 років підвищення СОД не поліпшило виживаності. Залежності результатів лікування від використання різних сумарних доз темозоломіду виявлено не було.
Висновки. При післяопераційній хіміопроменевій терапії збільшення СОД з 54–57 Гр до 58–60 Гр покращує результати лікування пацієнтів з гліобластомою у віці ≤ 60 років і не впливає на результати лікування пацієнтів у віці > 60 років.
Ключові слова: глiобластома (Grade IV), хіміопроменева терапiя, сумарна осередкова доза, темозоломід.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 14

УДК 616.314/316-008:614.876

В. Ф. КУЦЕВЛЯК, С. М. ВОЛКОВ, І. Є. ВЕЛІГОРЯ, О. В. ЛЮБЧЕНКО

Харківська медична академія післядипломної освіти

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ В ПАТОГЕНЕЗІ ФОРМУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ОСІБ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО КОНТИНГЕНТУ

Мета роботи. Вивчити стоматологічний статус і показники мінерального обміну в осіб, які постраждали при аварії на ЧАЕС, при великих і малих дозах опромінення.
Матеріали і методи. Вивчали стоматологічний статус, біохімічні показники в крові, сечі, слині, гістологію зубів.
Результати. При великих дозах опромінення виявлено руйнування зубів, високі концентрації кальцію, хондроїтинсульфату, паратгормону і низький рівень кальцитоніну в крові, високі показники оксипроліну і гексуронові кислоти в сечі, тяжкість залежить від отриманої дози.
Малі дози опромінення викликають множинний карієс і тяжкі форми пародонтиту. У слині виявлено підвищення вмісту кальцію і низьку концентрацію неорганічного фосфору, лужної і кислої фосфатаз і α-амілази. Порушений кальцій-фосфорний обмін у крові. Розвиваються дистрофічні зміни в пульпі, блокується ремінералізація в твердих тканинах зуба і кістковій тканині.
Висновки. Отримані дані ще раз доводять, що необхідно індивідуально підходити до лікування людей, які постраждали в результаті аварії на ЧАЕС. Таке лікування має включати комплекс стоматологічних заходів спільно з призначеннями лікарів загального профілю.
Ключові слова: радіація, тверді тканини зуба, слина, пародонт, зубоальвеолярний комплекс.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 24

УДК 616.24-006.6+615.849:576.385.5

ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ БІЛИЙ1,2, МИКОЛА ВІЛЛЄНОВИЧ КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ1, НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА МІТРЯЄВА1, ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ГРЕБІНИК1, ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ РАДЧЕНКО1

1  ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків
2  Харківський національний медичний університет

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ VEGF У СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ НА ВТОРИННО-НАБРЯКОВИЙ РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

Мета роботи. З’ясувати можливий зв’язок між умістом маркера ангіогенезу сироваткового VEGF у сироват ці крові хворих на вторинно-набряковий рак грудної залози (ВНРГЗ) і головними клініко-морфологічними характеристиками захворювання.
Матеріали і методи. Обстежено 20 жінок, хворих на ВНРГЗ, віком 38–75 років, які лікувалися у ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» з січня 2015 по липень 2016 року. Групу контролю склали 10 практично здорових жінок, порівнянних за віком. Уміст сироваткового VEGF у сироватці крові визначали методом імуноферментного аналізу з використанням стандартних наборів «Вектор-Бест» (Росія) до і після лікування.
Результати. Вміст VEGF у сироватці крові хворих на ВНРГЗ до початку специфічного лікування був вищим у 3,4 разу, ніж у контрольній групі (р < 0,05). Експресія VEGF у хворих на ВНРГЗ асоціювалася з факторами несприятливого прогнозу (злоякісністю пухлини, проліферативною активністю пухлини (Кі-67), гормонорезистентністю (відсутність рецепторів стероїдних гормонів) та гіперекспресією Her-2/neu).
Висновки. Доведено, що біологічна активність пухлини прямо залежить від підвищеного вмісту VEGF у сироватці крові хворих. Даний маркер можна використовувати як можливий фактор несприятливого прогнозу перебігу захворювання.
Ключові слова: неоад’ювантна поліхіміотерапія, фактор росту ендотелію судин, ангіогенез, вторинно набряковий рак грудної залози.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 29

УДК 618.1-089:(616-006.66+612.172.2)

ПАВЛО ПАВЛОВИЧ СОРОЧАН, ОЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ МІХАНОВСЬКИЙ, ІРИНА АНДРІЇВНА ГРОМАКОВА, НАТАЛІЯ ЕДУАРДІВНА ПРОХАЧ, ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ТОЛКАЧОВ, ІННА СЕРГІЇВНА ГРОМАКОВА

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

ЗМІНИ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ НА РАК ТІЛА МАТКИ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Мета роботи. Виявити особливості порушень автономної регуляції після хірургічного лікування хворих на рак тіла матки з різними типами вегетативної регуляції, визначеними за показниками варіабельності серцевого ритму (ВСР).
Матеріали та методи. Обстежено 36 хворих на рак тіла матки (РТМ) I–II стадій (T1а-bN0M0 — T2a-bN0M0), яким було проведене оперативне лікування в обсязі екстирпації матки з придатками. Дослідження ВСР проводили з використанням діагностичного комплексу «Поліспектр». Аналіз ВСР за методами часового та спектрального аналізу та методом варіаційної пульсометрії проводили хворим до лікування та на 7–8-му добу після хірургічного втручання. Показники ВСР аналізували у групах хворих, які початково розрізнялися за індексом напруження.
Результати. До проведення лікування показники ВСР суттєво розрізнялись у хворих з різними типами вегетативної регуляції. Найнижчі показники часового та спектрального аналізу ВСР реєстрували у хворих  з високим індексом напруження регуляторних систем. На 7–8-му добу після хірургічного лікування виявлено значне зниження цих показників у хворих з превалюванням парасимпатичного тонусу та зі збалансова ним впливом симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи. У хворих із превалюванням симпатичного тонусу статистично значуще зниження встановлено лише для показників HFn та RMSSD.
Висновки. Хірургічне лікування суттєво впливає на показники ВСР. Після операційного втручання реєструють зниження часових та спектральних характеристик ВСР, яке більш виражене у хворих із превалюванням парасимпатичного тонусу та зі збалансованим впливом симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи. Суттєве зниження ВСР після оперативного лікування хворих на рак тіла матки викликає необхідність застосування періоперативних реабілітаційних заходів, спрямованих на скорочення тривалості та зменшення вираженості запальної відповіді організму.
Ключові слова: рак тіла матки, варіабельність серцевого ритму, хірургічне лікування.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 35

УДК 615.849:616.24-006.6

НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА БІЛОЗОР, ВІРА ВАСИЛІВНА КАРВАСАРСЬКА, ВІКТОР ПЕТРОВИЧ СТАРЕНЬКИЙ, ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА СУХІНА, ГАЛИНА ВАСИЛІВНА КУЛІНІЧ, СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ АРТЮХ

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

ВПЛИВ КОНФОРМНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА РОЗВИТОК ПРОМЕНЕВИХ ПУЛЬМОНІТІВ У ХВОРИХ НА НЕДРІБНОКЛІТИННИЙ РАК ЛЕГЕНІ

Мета дослідження. Метою дослідження стало вивчення реакції здорової тканини легені при конформній променевій терапії недрібноклітинного раку (НДРЛ) залежно від клінічних характеристик.
Матеріали і методи. Обстежено 58 хворих, які отримали курс променевої терапії на лінійному прискорювачі Clinac 600C у схемі послідовного хіміопроменевого лікування класичним фракціонуванням до СОД 60–66 Гр. Пацієнти були поділені на 2 підгрупи: 1–30 пацієнтів із плануванням конформно опромінюваної мішені за даними СКТ до початку спеціального лікування (середній об’єм РТV — 298 мм3); підгру-  па 2 — 28 пацієнтів із плануванням за даними спіральної комп’ютерної томографії (СКТ) після попередньої поліхіміотерапії (середній об’єм РТV — 210 мм3). Серед хворих чоловіки становили 94,1 %, середній вік — 62,5 року. В усіх групах переважала IIIА стадія НДРЛ, плоскоклітинний рак, центральна клінікоанатомічна форма. Неспецифічні захворювання легенів спостерігалися в 25,8 % випадків. У більшості хворих загальний стан оцінювався в 70 балів за шкалою Карновського.
Результати. Променеві пульмоніти (ПП) I–II ступеня діагностували в 2 рази рідше в другій групі (17,9 проти 33,3 %), які певною мірою залежали від запланованого обсягу опромінення. Під час дослідження встановлено, що ПП діагностували рідше при IIIA стадії НДРЛ (11,1 проти 45,5 %), при загальному стані за шкалою Карновського 70 і більше балів (13,7 проти 57,1 %), при відсутності неспецифічних захворювань легені (9,3 проти 66,8 %), р < 0,05. Розвиток ПП не залежав від віку пацієнта, клініко-анатомічної форми пухлини та її морфологічного типу. Підвищення частоти променевих пульмонітів при IIIB стадії, загальному стані ІК 70 балів і супутній патології легенів пов’язано із глибокими фізіологічними порушеннями як у легеневій системі, так і в усьому організмі.
Висновки. Конформна променева терапія на лінійному прискорювачі при плануванні за даними СКТ після поліхіміотерапії дозволяє знизити частоту і ступінь тяжкості ПП. Частота цього захворювання зростає при НДРЛ IIIB стадії в 4 рази відносно ІІІА стадії; при загальному стані пацієнта за шкалою Карновського менше 70 балів — в 4 рази, при супутній хронічній патології легеневої системи — в 7 разів, що вимагає адекватної супровідної терапії.
Ключові слова: недрібноклітинний рак легені, конформна променева терапія, променевий пульмоніт.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 41

УДК 616.441-006

ЛЕОНІД ЯКОВИЧ ВАСИЛЬЄВ1, ЄВГЕНІЯ БОРИСІВНА РАДЗІШЕВСЬКА1,2, ГАЛИНА ВАСИЛІВНА КУЛІНІЧ1, НАТАЛІЯ ІГОРІВНА ЛУХОВИЦЬКА1

1 ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

2 Харківський національний медичний університет

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ БАЗИ КАТАМНЕСТИЧНИХ ДАНИХ ПАЦІЄНТІВ, ХВОРИХ НА ОНКОПАТОЛОГІЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ТИРЕОТОКСИКОЗ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ВИПАДОК – КОНТРОЛЬ

Мета роботи. Обґрунтування інформаційної моделі бази даних хворих на рак щитоподібної залози (РЩЗ) з метою проведення аналітичного дослідження можливих наслідків лікування патології.
Матеріали і методи. Катамнестична інформація з паперових історій хвороби про перебіг і наслідки лікування РЩЗ.
Результати. Для проведення аналітичного дослідження можливих наслідків лікування РЩЗ було розроблено інформаційну модель бази катамнестичних даних з паперових історій хвороби.
Висновки. На підставі вивчення паперових історій хвороби було проведено ідентифікацію таких характеристик: характеристика першої пухлини, супутніх захворювань, спадковості, алгоритму лікування (оперативне втручання, радіонуклідна терапія, променева терапія, хіміотерапія, гормональна терапія), віддалених онкологічних наслідків (друга пухлина, метастази, рецидиви), віддалених терапевтичних наслідків (діагноз дерматолога, результати огляду терапевта, невропатолога, офтальмолога, ЛОР-лікаря, гінеколога, дані обстеження з боку ендокринної, респіраторної, сечостатевої систем, хвороби шлунково-кишкового тракту, захворювання нервової системи, опорно-рухового апарату та органів зору).
Ключові слова: рак щитоподібної залози, база даних, інформаційна модель.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 47

УДК 616.24-002-06:616-018.2-007.1]-073.7-036-053.2

СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ ПАЛЬЧИК1, ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВОРОНЬЖЕВ1, РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ ЧУРИЛІН1, МАРИНА БОРИСІВНА ГРУЗКОВА2

1 Харківська медична академія післядипломної освіти

2 Харківський міжобласний спеціалізований медико-генетичний центр — центр рідкісних
(орфанних) захворювань


МОЖЛИВОСТІ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ У ВСТАНОВЛЕННІ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ З ДИСПЛАЗІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ

Мета роботи. Удосконалення діагностичних критеріїв тяжкості перебігу пневмоній у дітей, хворих на дисплазію сполучної тканини за допомогою рентгенівського методу.
Матеріали і методи. Проаналізовані дані рентгенологічного дослідження органів грудної клітки (ОГК) 30 дітей віком 5–17 років з дисплазією сполучної тканини, у яких було діагностовано позалікарняну пневмонію. Рентгенологічне дослідження ОГК проводили на апараті РУМ-20. Питома ефективна доза при рентгенологічному дослідженні становила 2,2–2,5 мкЗв/мАс. Для верифікації діагнозу всім хворим було прове дене повне клініко-лабораторне обстеження.
Результати. Запропоновано спосіб рентгенологічної оцінки тяжкості перебігу пневмоній у дітей з диспла зією сполучної тканини, що проводиться спільно з рентгенограметричною оцінкою поширеності запальної інфільтрації, в якому за рахунок встановлення ступеня вираженості змін на рентгенограмах чітко визначається динаміка перебігу запального процесу. Проведений аналіз даних рентгенологічного дослідження ОГК дозволив встановити перший ступінь тяжкості (поява інфільтративних змін) у 33,4 %, другий ступінь (виражених інфільтративних змін) — у 46,6 %, ускладнення (третій ступінь тяжкості) мали місце у 20 % обстежених.
Висновки. Запропонований спосіб рентгенологічної оцінки тяжкості перебігу пневмоній у дітей з диспла зією сполучної тканини дозволяє виділити три її ступені і дає можливість призначати адекватну патогенетичну терапію, яка дозволить попередити розвиток тяжких форм захворювання та появу ускладнень.
Ключові слова: діти, дисплазія сполучної тканини, рентгенографія, пневмонія.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 52

УДК 616.24-006.6(048.83)

НЕОНІЛА ОЛЕГІВНА АРТАМОНОВА, ВІКТОР ПЕТРОВИЧ СТАРЕНЬКИЙ, ЮЛІАНА ВАЛЕРІЇВНА ПАВЛІЧЕНКО, НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА БІЛОЗОР, ГАННА ОЛЕГІВНА СМИРНОВА

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

НАУКОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ НЕДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНІ

Мета дослідження. Оцінити сучасний стан проблеми лікування недрібноклітинного раку легені (НДРЛ) за допомогою наукометричного аналізу публікацій.
Матеріали і методи. У роботі використано наукометричний підхід до опрацювання публікацій. Як джерело інформації обрано реферативний ресурс Scopus, наукометричний апарат якого забезпечує відстеження показників цитування публікацій з ретроспективою починаючи з 1996 р. Пошук здійснювали за ключовим терміном «non-small cell lung cancer». Систематизація знайденої інформації проведена за динамікою розподілу публікацій, за країнами, типом документів, а також профілями авторів, журналів та установ.
Результати. За результатами пошуку знайдено 53 378 публікацій різних типів видань: наукові журнали, збірники матеріалів наукових заходів (конференцій, конгресів, симпозіумів тощо), збірники наукових ста тей (Book series), книги (монографії), спеціальні (галузеві) видання з технічних наук (Trade publications), видання з інформаційними повідомленнями (Reports). Систематизація публікацій за назвами наукових журналів дозволила встановити 158 їх найменувань. Лідером за кількістю опублікованих статей є журнал Lung Cancer. Стабільність інтересу до проблем лікування НДРЛ виявляє також Journal оf Thoracic Oncology. Структура публікацій за предметною галуззю знань свідчить про те, що крім медицини вирішенням питань лікування НДРЛ займаються біохімія, генетика та молекулярна біологія (33,0 %), фармакологія (6,0 %), хімія (2,0 %) та імунологія (1,0 %). Розробкою нових методів лікування НДРЛ займаються близько 117 країн. З них лідером є США, далі йдуть Китай, Японія, Італія, Німеччина, Велика Британія та Франція. В межах розглянутого документопотоку визначені найбільш цитовані статті та автори-лідери за кількістю цитувань, зокрема Minna J. D., Komaki R., Smitt E. F., Nakagawa K. та ін. Серед фірм-лідерів відзначено University of Texas Anderson Cancer Center.
Висновки. Проведено наукометричний аналіз наукових публікацій за 2000–2016 рр. із реферативного ре сурсу Scopus, за результатами якого знайдено 53 378 публікацій, більшість (69,0 %) яких склали статті. Доведено, що база даних Scopus надає широкий спектр аналітичних можливостей для дослідження документопотоків окремих наукових напрямів.
Ключові слова: наукометричний аналіз; лікування недрібноклітинного раку легені; реферативна база даних Scopus; документально-інформаційний потік.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 59

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

УДК 618.14:612.32-616.3-06-008

М. В. КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ1, В. С. СУХІН1, С. М. БАЛАКА1, О. М. СУХІНА1, О. В. ПАНОВ1, О. А. ДАТЧЕНКО2, І. М. ПОНОМАРЬОВ1

1  ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків
2  ТОВ МДЦ «Експерт-Харків»

ВИПАДОК МНОЖИННОГО МЕТАСТАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ ГЕНІТАЛІЙ ПРИ РАЦІ ШЛУНКА

Резюме. Метастатичне ураження геніталій відзначено у 6–28 % хворих на рак різних локалізацій. Основним осередком є рак шлунка, а також рак молочної залози. У статті представлено клінічний випадок пацієнтки, у якої виявлена патологія шийки матки сприяла виявленню раку шлунка ІV стадії зі прихованою клінічною картиною. Наведені також дані різних авторів про клінічні прояви й частоту зустрічальності даної патології.
Ключові слова: рак шлунка, метастатичне ураження жіночих геніталій, діагностика.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 65

РЕФЕРАТИВНІ ДОБІРКИ

УДК [616-006:618.11(19)+616.24](088.8)

ЮЛІАНА ВАЛЕРІЇВНА ПАВЛІЧЕНКО, ГАННА ОЛЕГІВНА СМИРНОВА, ОЛЕНА ІВАНІВНА КОНДРАШОВА

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ (РЕФЕРАТИВНИЙ ОГЛЯД ПАТЕНТІВ)

Резюме. Реферативний огляд висвітлює сучасні досягнення в онкології за матеріалами патентних баз да них Українського інституту промислової власності та Федерального інституту промислової власності РФ за 2014–2016 рр. Інформація систематизована за такими напрямками, як рак молочної залози, рак легенів та рак яєчників.
Ключові слова: діагностика раку, лікування раку, рак молочної залози, рак легенів, рак яєчників, прогнозування перебігу онкозахворювання.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 75

ОСВІТА

ЦИКЛИ ПРОВЕДЕННЯ ПОСТІЙНОДІЮЧИХ КУРСІВ СТАЖУВАННЯ ДУ «ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ім. С. П. ГРИГОР’ЄВА НАМН УКРАЇНИ»
на 2017 рік 

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 77

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЦИКЛІВ КАФЕДРОЮ РЕНТГЕНОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧОЇ РЕНТГЕНОЛОГІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ на 2017 рік

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 78

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН КАФЕДРИ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ на 2017 рік

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 79

ПЛАН ЦИКЛІВ КАФЕДРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ на 2017 рік

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 81

ІНФОРМАЦІЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології» (27 квітня 2017 р., м. Харків)

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 83

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози» (1 червня 2017 р., м. Харків)

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 85

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
з міжнародною участю «Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні» (21–22 вересня 2017 р., м. Харків)

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 87

ВІТАННЯ

ВИДАТНИЙ РАДІОЛОГ А. В. ВАЖЕНІН СТАВ АКАДЕМІКОМ

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 89

ПОКАЖЧИК АВТОРІВ ХХІV ТОМУ УРЖ

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 4, сторінка 90

ПЕРЕЛІК РЕЦЕНЗЕНТІВ ХХІV ТОМУ УРЖ

Повний текст