Головна » 2016, том XXIV, випуск 2

УРЖ 2016, том XXIV, випуск 2

ЗМІСТ

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 5

ДО 30-РІЧЧЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ

УДК 614.876:614.39-06

МИКОЛА ВІЛЛЄНОВИЧ КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ, ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА ГАЙСЕНЮК, ГАЛИНА ВАСИЛІВНА КУЛІНІЧ, ЛЕОНІД ЯКОВИЧ ВАСИЛЬЄВ

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

ПРАКТИЧНО - ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ   ІМ . С . П . ГРИГОР’ЄВА НАМН УКРАЇНИ» З ПРОБЛЕМ МЕДИЧНИХ   НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Резюме. Висвітлені основні напрямки діяльності та досягнення з практично-організаційної та наукової діяльності Державної установи «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» в подоланні медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Ключові слова: аварія на Чорнобильській АЕС, медичні наслідки, організація медичної допомоги, стан здоров’я.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 11

УДК 614.876:621.039.586

ЮЛІАН ТОДОСІЙОВИЧ КІНОШЕНКО

ПРАВДА ГІРЧИТЬ І ДОНИНІ

Колишній директор ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМИ України» професор Ю. Т. Кіношенко у своїй біографічній повісті «Дорогами моей жизни» розповідає, як колектив інституту переборював труднощі в ті перші «чорнобильські» дні.

Наведено уривок із цих спогадів.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 14

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

УДК 614.876:002.6

НЕОНІЛА ОЛЕГІВНА АРТАМОНОВА1, ЮЛІАНА ВАЛЕРІЇНА ПАВЛІЧЕНКО1, АНАТОЛІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ ШЕПЕЛЄВ2

1ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

2 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

30 РОКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ: НАУКОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Мета роботи. Оцінити накопичені знання щодо медичних наслідків Чорнобильської аварії шляхом наукометричного аналізу наукових публікацій.

Матеріали і методи. Використано наукометричний підхід до опрацювання засобів наукових комунікацій. Результати. Проведено оцінку обсягу накопичених знань про медичні наслідки Чорнобильської аварії шляхом наукометричного аналізу наукових публікацій за 30 років. Інформаційну базу дослідження склали Medline на PubMed, БД МАГАТЕ «INIS» і платформа Science Direct. Показано, що безперечним лідером для отримання релевантної інформації слід вважати INIS як спеціалізований ресурс з ядерної енергетики. Medline покриває найширший спектр контенту за медичними наслідками аварії на ЧАЕС. Виявлено країни-лідери, провідні журнали і тематичний розподіл публікацій.

Висновки. Проведений наукометричний аналіз дозволив виділити країни-лідери, що займаються цими питаннями та групу провідних наукових журналів, які розміщують на своїх сторінках питання щодо медичних наслідків аварії на ЧАЕС. Встановлено також, що темп вивчення питань стосовно впливу Чорнобильської аварії на стан здоров’я людини, починаючи з 1999 р., помітно зменшився.

Ключові слова: Чорнобильська аварія, наукометричний аналіз, INIS.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 19

УДК 614.87:616-08.008

ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА ПРИЛИПКО1, ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРИЧЕНКО1, ЮЛІЯ ЮРІЇВНА ОЗЕРОВА1, ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ КОЦЮБИНСЬКИЙ2

1ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», Київ

2ДЗ «Спеціалізована санітарно-медична частина №3 МОЗ України», Вараш Рівненської обл.

СОЦІАЛЬНІ ТА МЕДИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗОНИ Спостереження АЕС

Мета дослідження. Вивчити стан соціального самопочуття та громадську думку щодо медичного забезпечення населення зони спостереження і готовність медичних закладів до надання спеціалізованої медичної допомоги на випадок надзвичайних ситуацій (НС) на атомних електростанціях (АЕС).

Матеріали і методи. Вивчалися соціальні умови життя населення зони спостереження Рівненської АЕС (РАЕС) з використанням соціологічних методів дослідження, тесту Інтегрального індексу соціального самопочуття. При опитуванні працездатного населення був застосований безповторний ймовірнісний відбір. Вибіркова сукупність опитаних складала 220 людей з помилкою вибірки 6,7 %. Для вивчення готовності медичних закладів до надання спеціалізованої медичної допомоги на випадок НС на АЕС був застосований метод експертного оцінювання. Були сформовані п’ять груп експертів (78 осіб), які несуть відповідальність за стан радіаційного захисту різних груп населення зони спостереження РАЕС. У питаннях розроблених анкет застосовано різні шкали оцінок: номінальна, порядкова та інтервальна. Під час їх обробки використовували статистичні та математичні методи, які призначені для аналізу нечислової інформації.

Результати. Загальний показник стану соціального самопочуття населення в зоні спостереження становить 53,40 бала з 100 можливих. Результати тестування міського та сільського населення різниці між ними не виявили. Виявлена достовірна пряма кореляційна залежність між рівнем соціального самопочуття і суб’єктивною оцінкою екологічної ситуації на території проживання (r = 0,194; р < 0,01) та рівнем добробуту (r = 0,353; р < 0,01). Негативно впливають на стан соціального самопочуття соціально-політична сфера, соціальної безпеки та сфера соціальних відносин. За даними громадської думки найбільші скарги у населення викликають забезпечення необхідними ліками, вартість медичних препаратів, забезпеченість якісним діагностичним обладнанням медичних закладів, компетентність лікарів. Експерти посередньо (3 бали при шкалі від 1 до 5 балів) оцінюють наявність на балансі медичних закладів техніки, медичного майна і профілактичних медичних препаратів, необхідних для використання на випадок надзвичайних ситуацій. У місті-супутнику АЕС найвищий рівень забезпеченості засобами захисту населення відноситься до препаратів стабільного йоду і респіраторів (4,54 і 3,54 бала відповідно, при шкалі від 1 до 5 балів). Менша забезпеченість аптечками і засобами індивідуального захисту. У сільській місцевості, за оцінками експертів, забезпеченість препаратами стабільного йоду, засобами індивідуального захисту, аптечками складає 2 бали із 5. Забезпеченість респіраторами складає 1,5 бала.

Висновки. Захисні заходи на випадок НС у зоні спостереження РАЕС реалізуються згідно з планами робіт для повсякденного функціонування в зоні спостереження та для режиму НС. Зміна джерел фінансування в останні роки та його скорочення призвели до зменшення статей фінансування, пов’язаних з готовністю медичних закладів зони спостереження надавати спеціалізовану медичну допомогу населенню на випадок НС.

Ключові слова: зона спостереження АЕС, соціальне самопочуття, медичне забезпечення, надзвичайні ситуації.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 27

УДК 504.06+628.5(477.86)

ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ЛЕВЧЕНКО, ІГОР ПЕТРОВИЧ ВАКАЛЮК, МАР’ЯНА МИКОЛАЇВНА КАРАБАНОВИЧ, ІВАННА ІВАНІВНА СВИСТУН, АННА ІГОРІВНА ОВЧАР, МАР’ЯНА ЗІНОВІЇВНА КРИЛЬ

Івано-Франківський національний медичний університет

АНАЛІЗ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ В ЗОНІ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС

Резюме. Основним завданням дослідження є оцінка радіаційної ситуації природно-техногенної зони навколо Бурштинської ТЕС. У процесі дослідження аналіз ґрунтових зразків показав, що основними фоно-утворюючими радіоізотопами територій навколо Бурштинської ТЕС є радіонукліди із сімейств 238U, 232Th і 40К.

Ключові слова: теплові електростанції, зола, радіаційний фон, радіонукліди.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 30

УДК 616.441-006-033.2:615.849

ТАМАРА ФЕДОРІВНА ЗАХАРЧЕНКО, СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ГУЛЕВАТИЙ, ІРИНА ПЕТРІВНА ВОЛИНЕЦЬ

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», Київ

КУМУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ РАДІОЙОДУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ NK-КЛІТИН ТА НЕЙТРОФІЛІВ У ХВОРИХ З ВІДДАЛЕНИМИ МЕТАСТАЗАМИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Резюме. Визначали функцію показників уродженого імунітету у хворих на диференційований рак щитоподібної залози (ДРЩЗ) із віддаленими легеневими метастазами (ВМ) молодого і старшого віку, що одержали до 5 курсів радіойодотерапії (РЙТ), а також 5 і більше курсів РЙТ. Виявлено, що цитотоксична активність NK-клітин і метаболічна активність нейтрофілів (НФ) крові у пацієнтів залежить від кумулятивної активності радіойоду. Зі збільшенням кількості курсів РЙТ активність NK-кліток і НФ знижується. Метаболічна активність НФ більшою мірою знижується у хворих старшого віку.

Ключові слова: віддалені метастази раку щитоподібної залози, радіойодотерапія, активність NK-клітин, метаболічна активність нейтрофілів, вік пацієнта.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 34

УДК 502.55:621.039.7

ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ ЧЕРНЯВСКИЙ, ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ МАРУЩЕНКО

НТУ «ХПИ», факультет военной подготовки им. Верховной Рады Украины, Харьков

ВОЕННО-РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ИМПУЛЬСНОГО ГАММА-НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Резюме. С целью оптимизации радиологических принципов войсковой системы радиационной безопасности в работе анализируются возможные способы учета пространственного распределения поглощенной дозы путем оценки коэффициента неравномерности облучения.

Проведена сравнительная оценка отношения доз нейтронного и гамма-излучения, а также получены зависимости коэффициента неравномерности и индекса снижения биологического эффекта от расстояния до центра взрыва для боеприпасов разного типа. В целом облучение тела человека в поле излучения импульсного гамма-нейтронного излучения нейтронных боеприпасов оказывается значительно более равномерным, чем в случаях облучения при термоядерном взрыве. Функционал объемного распределения дозовой нагрузки зависит от соотношения y/n компонентов, которое зависит от расстояния до центра ядерного взрыва, от наличия рассеянного излучения; спектральных особенностей типа боеприпаса (наличие захватного гамма-излучения в воздухе и грунте); ориентации человека в поле гамма-нейтронного излучения; экранирования тела человека.

Ключевые слова: гамма-нейтронный поток проникающей радиации, неравномерность облучения.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 41

УДК 616.441-006:615.849:616.24-033.2

НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА СТЕПУРА, ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА ЗАМОТАЄВА

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», Київ

ВМІСТ ЦИРКУЛЮЮЧИХ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ У ХВОРИХ НА РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ РІЗНОГО ВІКУ З ЛЕГЕНЕВИМИ МЕТАСТАЗАМИ У ПРОЦЕСІ РАДІОЙОДОТЕРАПІЇ

Резюме. Наведені дані порівняльного аналізу вмісту циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові хворих на диференційований рак щитоподібної залози (ДРЩЗ) різного віку залежно від наявності віддалених метастазів. Усього було обстежено 267 хворих, які були поділені на дві групи в залежності від наявності легеневих метастазів та на три вікові групи: від 7 до 18 років, від 19 до 40 років та від 41 до 75 років. Контрольні групи склали донори відповідного віку та статі. З метою деструкції залишкової тканини щЗ і лікування метастазів застосовували терапевтичні активності йоду-131 — від 2000 до 6000 МБк. Визначення вмісту циркулюючих імунних комплексів проводили напередодні прийому радіойоду та через 6 днів, 1 та 6 міс. після радіойодотерапії. Показано, що введення лікувальних активностей йоду-131 хворим на ДРЩЗ, незалежно від віку та наявності віддалених метастазів, призводить до вірогідного підвищення кількості циркулюючих імунних комплексів. Пік збільшення вмісту імунних комплексів спостерігався через один місяць після радіойодотерапії. Виявлені особливості утворення комплексів антиген-антитіло за умов радіойодотерапії у хворих різного віку.

Ключові слова: диференційований рак щитовидної залози, йод-131, радіойодотерапія, циркулюючі імунні комплекси, вік, віддалені метастази.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 45

УДК 618.831-006.6:615.849-053.4/5

ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ МЕЧЕВ1, ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ ІВЧУК1, МАРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА СОКОЛОВСЬКА1, НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА ЄФРЕМОВА2, ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА ГОВОРУХА2

1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ

2 Київський міський клінічний онкологічний центр

ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ДІТЕЙ

Мета роботи. Оцінити переваги конформного опромінення з метою підвищення ефективності комплексного лікування злоякісних пухлин головного мозку у дітей.

Матеріали і методи. У дитячому відділенні КМКОЦ проведено променеве лікування 43-х дітей у віці 3-17 років. Післяопераційну променеву терапію отримали 40 пацієнтів, радіотерапію як самостійний метод лікування — 3 дитини.

Результати. При супратенторіальних локалізаціях пухлин проводили субтотальне опромінення в два етапи: РОД 1,6-2,0 Гр, СОД на пухлину = 52-57,0 Гр. При медулобластомах, епендимомах, герміномах пацієнтів опромінювали за краніоспінальною методикою: на первинне вогнище СОД 50-54,0 Гр, на спинний мозок — 26-30,0 Гр. Променеву терапію доповнювали курсами хіміотерапії згідно з протоколами МОЗ України.

Висновки. Застосування конформного опромінення злоякісних пухлин головного мозку у дітей в комплексному їх лікуванні дозволяє забезпечити найкращий просторовий розподіл дози та здійснити опромінення в достатніх канцерицидних дозах. Ретельне планування радіотерапії знижує ймовірність променевих змін у критичних органах, що впливає на подальшу якість життя зростаючих пацієнтів. Сучасна конформна променева терапія це високоточний і високоефективний метод протипухлинної дії в лікуванні злоякісних пухлин головного мозку у дитячому віці.

Ключові слова: пухлини, головний мозок, діти, променева терапія, хіміотерапія, операція.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 49

УДК 616-006.6-033.2

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА СПИЖЕНКО, ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА ЧЕБОТАРЕВА, АНТОН АНТОНОВИЧ ШКИРЯК, ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ ЯРМАК

Медицинский центр «Кибер Клиника Спиженко», Киев

ОЛИГОМЕТАСТАЗЫ И ЛОКАЛЬНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ

Резюме. Концепция олигометастатичного состояния была впервые предложена S. Hellman et al. в качестве промежуточного состояния (<5 метастазов) между ограниченным первичным и полиметастатичным опухолевым процессом, при котором локальная терапия, включая радиохирургию, может привести к продолжительной выживаемости или выздоровлению. Наблюдалась положительная ремиссия в течение 2-5 лет у 28 пациентов с олигометастазами после радиохирургии с использованием КиберНожа. 

Ключевые слова: олигометастазы, радиохирургия, КиберНож.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 53

УДК 616.21-006:615.849.19

ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА ІВАНКОВА, ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА СКОМОРОХОВА, ОКСАНА ЮРІЇВНА СТОЛЯРОВА, НАДІЯ ПЕТРІВНА ДОЦЕНКО, АНТОНІНА АНАТОЛІЇВНА МАКАРЕНКО, ГАННА ВІКТОРІВНА ГАЛЯС

Національний інститут раку, Київ

ВТІЛЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИКУ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

Резюме. Простежуються основні кроки підвищення ефективності променевої терапії (ПТ) в онкологічних хворих. Від вибору раціонального плану ПТ і точності його відображення під час кожного сеансу на 25 % залежить ефективність лікування. Для підведення до пухлини тумороцидної дози при мінімально можливому навантаженні на прилеглі здорові тканини необхідний індивідуалізований підхід до реалізації всіх ланок технологічного ланцюга: вибір методу дистанційної ПТ, якісної передпроменевої топометричної підготовки пацієнта, розрахунок плану опромінення, підведення максимальної дози до біологічної мішені. У сучасній радіологічній клініці для проведення якісної передпроменевої підготовки необхідно використовувати симулятор, комп’ютерний томограф, систему комп’ютерного об’ємного 2D- або 3D-планування мішені опромінення, тобто пухлинного вогнища.

Ключові слова: передпроменева топометрична підготовка, мішень опромінення, пухлинне вогнище, дистанційна променева терапія, тумороцидна доза.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 59

УДК 618.146-006.6:[615.28+615.849.5]+616-084

ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА ІВАНКОВА, ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА НЕСТЕРЕНКО, ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА БАРАНОВСЬКА, ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА ХРУЛЕНКО

Національний інститут раку, м. Київ

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПІЗНІМ ПРОМЕНЕВИМУСКЛАДНЕННЯМ ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМУ ХІМІОПРОМЕНЕВОМУ ЛІКУВАННІ МІСЦЕВО - ПОШИРЕНИХ ФОРМ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

Резюме. Використання сучасних технологій топометричної підготовки, індивідуального комп’ютерного планування та коректного відтворення запланованого курсу поєднаної променевої терапії (ППТ) сприяє зменшенню ранніх променевих реакцій і є профілактикою пізніх ускладнень. Динамічний моніторинг, медикаментозна профілактика і своєчасна корекція лікувальних програм сприяє тому, що проведення хіміопроменевої терапії у хворих на місцево-поширений рак шийки матки (МП РШМ) не призводить до збільшення токсичних променевих реакцій і прояву ускладнень з боку критичних органів і тканин. Проведена хіміопроменева терапія 298 хворим на МП РШМ IIB—IIIB стадією пухлинного процесу (T2b-3bN0-1M0) за розробленими методами комплексної консервативної терапії з урахуванням індивідуального планування курсу променевої терапії за критерієм неперевищення рівня толерантності нормальних тканин. Була також оцінена вираженість загальних і місцевих хіміопроменевих реакцій з боку «критичних» органів і систем. Представлені в статті дані свідчать, що застосування цитостатичних препаратів у радіомодифікуючих дозах у процесі ППТ за розробленими нами технологіями не призводить до збільшення кількості і ступеня вираженості токсичних проявів вище II ступеня. Місцеве застосування препаратів гіалуронової кислоти — ефективна і безпечна терапія для профілактики і лікування радіаційно-індукованих циститів.

Ключові слова: рак шийки матки, радіотерапія, критичні органи і тканини, променеві реакції та ускладнення.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 64

УДК 618.3:616.10-005

ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ ЄГОРОВ

Харківська медична академія післядипломної освіти

Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2 філії «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Українська залізниця»

ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ ПЛАЦЕНТИ У ЖІНОК, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ОРГАНОЗБЕРІГАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕДРАКУ І ПОЧАТКОВИХ СТАДІЙ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

Метою дослідження було удосконалення діагностики стану плаценти у жінок, які завагітніли після орга-нозберігального лікування передраку і початкових стадій раку шийки матки (РШМ).

Матеріали та методи. Магнітно-резонансно-томографічне дослідження плаценти проводили 40 вагітним після органозберігального лікування передраку і початкових стадій РШМ, а також 30 пацієнткам з фізіологічним перебігом вагітності.

Результати та обговорення. У жінок, які перенесли органозберігальне лікування з приводу передраку і початкових стадій РШМ при терміні гестації 35 тижнів переважно спостерігали ІІІ ступінь зрілості плаценти, що свідчило про передчасне її старіння.

Висновки. Магнітно-резонансна томографія є високоінформативним неінвазивним методом дослідження плаценти і дозволяє оцінити не тільки стан плаценти, але й проводити моніторинг основного онкологічного процесу.

Ключові слова: вагітність, магнітно-резонансна томографія, плацента, рак шийки матки.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 67

ДИСКУСІЯ

УДК 616-006+615.849.19

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ХВОРОСТЕНКО, ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КИХТЕНКО, ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА ХВОРОСТЕНКО

Днепропетровская медицинская академия

ВЛИЯНИЕ ТКАНЕВОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ОПУХОЛИ НА КАЧЕСТВО ПЛАНИРОВАНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Резюме. Клиническое исследование показало наличие в тканях опухоли участков крайне малых размеров с выраженной неоднородностью по плотности. Распределены эти участки пространственно относительно друг друга по типу «соты», когда участки с большой плотностью чередуется с участками малой плотности. Малые размеры, характер пространственного распределения, большой градиент плотности могут создавать проблемные условия для реализации оптимального плана лучевой терапии.

Ключевые слова: лучевая терапия, оптическая плотность, пиксель, воксель.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 73

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

УДК 616.441-006-073.432.1(048.4)

ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ТКАЧЕНКО

ГУ «Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева НАМН Украины», Харьков

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕРЕЦИДИВОВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Резюме. Рассмотрены дифференцированные формы рака щитовидной железы: диагностика, рецидивы, методы наблюдения и лечения, отраженные в научных трудах украинских и зарубежных специалистов за последнее десятилетие.

Ключевые слова: дифференцированный рак щитовидной железы, тиреоглобулин, радиойодабляция, ультразвуковая диагностика.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 80

УДК 616.24-006.+615.849 (048.8)

ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ ВАСИЛЬЕВ, ВИКТОР ПЕТРОВИЧ СТАРЕНЬКИЙ

ГУ «Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева НАМН Украины», Харьков

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДЛУЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФОРМНОЙ РАДИОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО

Резюме. Для решения основной задачи лучевой терапии (ЛТ) — максимальной местной девитализации опухоли при минимальной лучевой нагрузке на критические органы и ткани — важное значение приобретает качественная предлучевая подготовка, определяющая результативность лучевого лечения. В представленном обзоре обобщены данные литературы об основных этапах и особенностях клинической топометрии при конформной дистанционной ЛТ больных раком легкого.

Ключевые слова: предлучевая топометрическая подготовка, рак легкого, конформная дистанционная лучевая терапия.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 87

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

УДК 616.13/14-073.755.4-06:615.849

МИКОЛА ВІЛЛЄНОВИЧ КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ1, ГАЛИНА ВАСИЛІВНА КУЛІНІЧ1, АЛІНА ТАХІРІВНА ГОНІ СІМЕХА2, ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА КУЛЬЧАЄВА1

1ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

2 Харківський національний медичний університет

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПРОМЕНЕВОГО УШКОДЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АНГІОГРАФІЇ

Резюме. Місцеві променеві ушкодження можуть ускладнювати проведення процедур у діагностичній та інтервенційній радіології. Останніми роками у зв’язку з більш широким застосуванням їх у кардіохірур-гічній практиці відзначається збільшення частоти променевих ушкоджень. У деяких випадках причиною розвитку зазначених ускладнень можуть бути індивідуальні особливості хворого, а також саме повторне проведення подібного втручання у одного пацієнта. Наводимо клінічне спостереження випадку розвитку місцевого променевого ушкодження в кардіохірургічній практиці при повторному проведенні ангіографії і стентування.

Ключові слова: місцеві променеві ушкодження, ангіографія, стентування.

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 91

ІНФОРМАЦІЇ

РЕЗОЛЮЦІЯ науково-практичної конференції з міжнародною участю «30 років з дня катастрофи на ЧАЕС: унікальний досвід та досягнення Харківського інституту медичної радіології у аварійному медичному реагуванні» (28-29 квітня 2016 р., Харків)

Повний текст

 

2016, том XXIV, випуск 2, сторінка 93

ПАМ’ЯТІ

НЕОНИЛА ОЛЕГОВНА АРТАМОНОВА, НИКОЛАЙ ВИЛЛЕНОВИЧ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

ГУ «Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева НАМН Украины», Харьков

НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО ПРОФЕССОРА В. И. ШАНТЫРЯ

Повний текст