Головна » 2015, том XXIII, випуск 2

УРЖ 2015, том XXIII, випуск 2

ЗМІСТ

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 7

УДК 616.711-018.3-003.8-073.7+681.883

С. О. ПОНОМАРЕНКО

Харківська медична академія післядипломної освіти

УЛЬТРАЗВУКОВІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ЗІСТАВЛЕННЯ ПРИ ПОПЕРЕКОВОМУ ОСТЕОХОНДРОЗІ

Мета роботи. Вивчення і зіставлення ультразвукових даних з результатами морфологічних досліджень структурних змін міжхребцевого диска (МХД) у хворих з дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта.

Матеріали та методи. Проведено ультразвукове і стандартне рентгенологічне дослідження 128 пацієнтам, 83 виконана МРТ, 33 — КТ. Оперативне лікування проведене 24 хворим, серед яких було 12 чоловіків і 12 жінок.

Результати. Для систематизації ультразвукових критеріїв хворі розподілені на групи залежно від локалізації дегенеративного процесу в МХД. У 1-й групі (з дегенеративними змінами в межах пульпозного ядра (ПЯ), 23 людини, 115 МХД) — зміни в ПЯ були виявлені в 47 МХД (40,8 %). У 2-й групі (з дегенеративними змінами в ПЯ і фіброзному кільці (ФК) без порушення цілісності останнього, 53 людини, 265 МХД) — зміни в ПЯ і ФК визначалися в 198 (75 %) МХД. У 3-й групі (з дегенеративними змінами в МХД і порушенням цілісності ФК і залученням до патологічного процесу елементів хребетного каналу, 52 особи, 260 МХД) — у пацієнтів диски були на різних стадіях ураження дегенеративним процесом, зміни виявлені в 232 МХД (89,2 %).

При порівнянні результатів, отриманих при оперативних втручаннях, з даними УЗД і МРТ в діагностиці гриж МХД отримані показники діагностичної цінності кожного методу.

Висновки. Проведені ультразвукові і морфологічні зіставлення доводять точність даних ультрасоногра-фії в діагностиці гриж МХД: чутливість — 89,2 %; специфічність — 66,6 %; точність — 87,1 %. Систематизація ультразвукових ознак остеохондрозу в міжхребцевих дисках дозволяє поліпшити клінічну і топічну діагностику, а також сприяє зниженню діагностичних помилок і проведенню адекватних терапевтичних і профілактичних заходів.

Ключові слова: ультразвукова діагностика, поперековий відділ хребта, дегенеративні зміни, міжхребцевий диск.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 14

УДК 616.12-007.2-053.1-073.432.19(048.83)

І. М. САФОНОВА, Т П. ЯВОРСЬКА

Харківська медична академія післядипломної освіти

КЛІНІЧНІ ПОСТНАТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИ РІЗНИХ ЕХОГРАФІЧНИХ ВАРІАНТАХ КАРДІАЛЬНИХ АНОМАЛІЙ ПЛОДА

Мета роботи. Аналіз постнатальних результатів при різних ехографічних варіантах вроджених вад серця (ВВС) плода.

Матеріали та методи. Проведено аналіз особливостей антенатальних ехокардіографічних зображень і постнатальних клінічних результатів 132 випадків: у 55 кардіальні аномалії виявлялися і архівувалися в антенатальному періоді (після 22 гестаційних тижнів); у 57 — ВПС виявлялися тільки після народження; у 20 випадках антенатальні зміни не супроводжувалися клінічними проявами після народження. Постнатальні результати класифікувалися таким чином: несприятливий загальний постнатальний результат (ЗПР) — перинатальна або малюкова смерть; несприятливий клінічний постнатальний результат (КПР) — операція або серія операцій, постопераційна серцево-судинна захворюваність. Віддалені наслідки антенатальних змін з’ясовувалися шляхом телефонного опитування матерів через 6 та 12 місяців після пологів. У випадках перинатальних втрат вивчався патоморфологічний діагноз.

Результати. З 55 випадків з антенатально виявленими кардіальним аномаліями несприятливі ЗПР були у 25 (45,4 %) дітей. Критичні гемодинамічні порушення, які вимагали ургентних кардіохірургічних втручань, були у 7/57 (12,2 %) дітей. Виявлено аномалії, що асоціювалися з несприятливими ЗПР, несприятливими КПР, а також зі сприятливим КПР після оперативного лікування, сприятливими КПР без операції на фоні кардіоваскулярної симптоматики після народження, а також ехографічні особливості, при яких були сприятливі КПР без операції за відсутності кардіоваскулярної симптоматики після народження. Загальна частота несприятливих результатів (ЗПР і КПР з тяжкою післяопераційною захворюваністю) склала 54,6 %. Сприятливі КПР з повною реабілітацією після проведеного оперативного лікування були в 12/55 (24,5 %) випадках. Сприятливі КПР без операції з наявністю кардіоваскулярної симптоматики після народження і спонтанним регресом на фоні медикаментозної терапії спостерігалися у 5/55 (9,4 %) пацієнтів. У 6/55 (10,9 %) дітей з антенатальними ехографічними особливостями була відсутня кардіоваскулярна симптоматика після народження, і діти не потребували лікування. У 20 випадках зміни зображень головних артерій плода наприкінці III триместру (змінена форма висхідної частини, перешийка або дуги аорти, а також легеневого стовбура) не супроводжувалися клінічними або гемодинамічними порушеннями після народження. Серед 54 новонароджених, які вижили за наявності ВВС, виявлених після народження, найбільшу питому вагу мали діти з персистуючим фетальним кровообігом (11/54), а також з дефектом вторинної міжпередсердної перетинки (25/54). За наявності аномального дренажу легеневих вен у 3/6 випадках ЗПР були несприятливими. У діагностиці всіх типів кардіальних аномалій антенатальні ехокардіографічні дослідження мали низьку чутливість (від 8 до 50 %) при високій специфічності (93-100 %), при цьому найбільш низькою була чутливість у діагностиці аномалій, що мають клінічну маніфестацію на 4-14-у добу (дуктус-залежних із забезпеченням через відкриту артеріальну протоку легеневого або системного кровообігу), а також ВВС з маніфестацією після 4-го місяця життя.

Висновки. Результат проведеного аналізу можна використовувати для постнатального прогнозування і пренатального консультування, а також для формування групи моніторингу постнатального катамнезу при вроджених кардіальних аномаліях плода.

Ключові слова: плід, вроджені вади серця, ультразвукова діагностика, постнатальний результат.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 24

УДК 616.36-002.2-004-073.432.19

ЮЛІЯ ЯНІВНА ФЕДУЛЕНКОВА

Харківський національний медичний університет ТОВ МДЦ «Експерт-Харків»

УЛЬТРАЗВУКОВІ ТА КОМП’ЮТЕРНОТОМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ДИФУЗНИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ

Мета роботи. Удосконалення діагностики хронічних дифузних захворювань печінки (ХДЗП) шляхом розробки діагностико-прогностичного алгоритму із використанням показників УЗД та КТ.

Матеріали і методи. Досліджено загалом 3374 пацієнти з жировим гепатозом, хронічним гепатитом, цирозом печінки в три ретро- та проспективні рандомізовані одночасні («зрізові») контрольовані когортні етапи: на 1-му — 103 випадки для оцінки відповідності даних УЗД, КТ та аутопсії печінки; на 2-му — 203 пацієнти в стаціонарних умовах із ґрунтовним інструментально-лабораторним обстеженням, алгоритмічним застосуванням УЗД та КТ, на 3-му — 3068 осіб, обстежених тільки за УЗД та КТ для апробації розробленого діагностико-прогностичного алгоритму щодо визначення тяжкості патологічного процесу і прогнозування його перебігу. Контроль нараховував 2, 50 та 100 осіб на кожному етапі відповідно. Для УЗД і КТ застосовували Xario SSA 660А та Aquilion 16 (Toshiba Medical Systems, Японія) відповідно. Проведено непараметричний статистичний аналіз, послідовний аналіз Вальда у модифікації для медичного застосування, оцінено показники діагностичної цінності УЗД і КТ.

Результати. Специфічність та позитивна передбачувальна цінність УЗД коливаються від 14,3 до 96,8 %, результати КТ істотно не відрізняються від ехографічних, тоді як УЗД безпечніше, економічно й організаційно доступне, а допплерівський режим додатково дозволяє оцінити функціональний стан органа. Діагностико-прогностичний алгоритм, до якого ввійшли 3 демографо-антропометричні, 15 променевих, лабораторних і похідних показників, був успішно валідизований на 3-му етапі, продемонструвавши понад 90 % за чутливістю, специфічністю, передбачувальною цінністю.

Висновки. Визначено клінічну значущість радіологічних методів обстеження в кількісній оцінці морфо-функціонального стану печінки у хворих із ХДЗП, розроблено, валідизовано і рекомендовано для практичного застосування діагностико-прогностичний алгоритм обстеження хворих з цією патологією. Перспективними є подальші дослідження з детальною стратифікацією ХДЗП за ступенем стеатозу (за ЖГ), активності (за ХГ), фіброзу (за ХГ та ЦП).

Ключові слова: хронічний гепатит, цироз печінки, ультразвукова діагностика, комп’ютерна томографія.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 30

УДК 616.36-002.-022-008.9

МИКОЛА ВІЛЛЄНОВИЧ КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ1, РОСТИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ ШЕВЧЕНКО2, СТАНІСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ МЩАН2, ГРАМАТЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА1

1 ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

2 Харківський національний медичний університет

ПЕРЕБІГ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ НЕПРОХІДНІСТЬ КИШЕЧНИКА ПУХЛИННОГО ГЕНЕЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД КРІОГЛОБУЛІНЕМІЇ

Мета роботи. Визначити вплив рівня кріоглобулінемії на післяопераційний перебіг гострої кишкової непрохідності (ГКН) пухлинного генезу у хворих на колоректальний рак.

Матеріали і методи. Обстежено 96 хворих з ГКН пухлинного генезу. З них І основна група — 50 пацієнтів (з високим рівнем кріоглобулінів); ІІ група порівняння — 46 хворих з нормальним рівнем кріоглобулі-нів. Виділення кріоглобулінів із сироватки крові проводили за методом A. E. Kalovidoris з модифікаціями. Концентрацію кріоглобулінів оцінювали спектрофотометрично.

Результати. Кріоглобулінемія (КГЕ) була виявлена у більшості хворих (62,5 %), вони склали основну групу; у решти пацієнтів КГЕ не було — це контрольна група. У більшості хворих вміст кріоглобулінів був середнім — у 55 % (298,6 ± 2,5 мг/л), що відповідає III типу КГЕ; сумнівна КГЕ — у 29 % (79,40 ± 1,01 мг/л); високий вміст КГЕ (477,3 ± 48 мг/л) — у 14 % хворих, що побічно вказувало на II тип КГЕ.

Висновки. У хворих основної групи встановлено достовірне (р < 0,05) підвищення рівнів кріоглобулінів в середньому на 96,5 %. Основними післяопераційними ускладненнями у хворих на ГКН з кріоглобуліне-міями були неспроможність анастомозів та стом, що спостерігалось у 32,5 % хворих, гнійних ускладнень операційної рани — у 17,5 % пацієнтів, кишкові нориці та післяопераційні кровотечі — у 8,2 % випадків. Ключові слова: непрохідність кишечника пухлинного генезу, кріоглобулінемія.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 34

УДК 616.441-006.04-.73.763.5

О. В. БУР’ЯН1, Ю. О. ВІННІК2

1 Харківський обласний клінічний онкологічний центр

2 Харківська медична академія післядипломної освіти

РОЛЬ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Мета роботи. Визначити об’єктивні критерії і роль магнітно-резонансної томографії (МРТ) у діагностичному алгоритмі при виявленні раку щитоподібної залози (РЩЗ).

Матеріали та методи. Проведено комплексне обстеження 19 пацієнтів з морфологічно верифікованим діагнозом РЩЗ T2–3 N0–1а–вM0 стадії, які перебували на лікуванні в Харківському обласному клінічному онкологічному центрі. З них 15 жінок і 4 чоловіки віком 60-72 роки.

Результати. Встановлено, що перевагами методу є отримання зображення в будь-якій проекції без втрати його якості і відсутність променевого навантаження на пацієнта. Використання МРТ у хворих з низько розташованою ЩЗ, при наявності анатомічних особливостей будови шиї, а також у випадках, коли пухлинний процес поширюється загруднинно, має безперечні переваги перед використанням УЗД: більш точно виявляються справжні межі пухлини, поширення новоутвору на навколишні структури і оцінюються паратрахеальні лімфатичні вузли, які рідко доступні для візуалізації при проведенні УЗД.

Висновки. До алгоритму обстеження хворих на РЩЗ необхідно включати МРТ, оскільки цей метод доповнює дані УЗД в оцінці розповсюдження пухлинного процесу і стану регіонарного лімфатичного апарату.

Ключові слова: рак щитоподібної залози, рання діагностика, магнітно-резонансна томографія, м’які тканини шиї, лімфатичні вузли.

Повний текст

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 38

УДК 616.718.19-001-031.14-07

ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ КОЗОПАС

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ У ПОСТРАЖДАЛИХ З УШКОДЖЕННЯМ ТАЗА ПРИ МНОЖИННІЙ ТА ПОЄДНАНІЙ ТРАВМІ

У статті розглянуто сучасний стан методів діагностики переломів кісток таза в гострому періоді. Наведено рекомендації щодо вибору радіологічних методів дослідження для подальшого планування оперативного доступу та скорочення протяжності діагностичного періоду.

Ключові слова: переломи таза, рентгенологічне дослідження, комп’ютерна томографія.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 42

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА РАДІАЦІЙНИХ ОНКОЛОГІВ ЗА УЧАСТЮ МІЖНАРОДНИХ ФАХІВЦІВ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ОНКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ»

24-25 червня 2015 р., Львів

Матеріали конференції

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 43

A. В. СВИНАРЕНКО1, B. Н. ДЕМЧЕНКО2

1 ГУ «Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева НАМН Украины», Харьков

2 КУ Херсонского областного совета «Херсонский областной онкологический диспансер»

НЕОАДЪЮВАНТНАЯ ХИМИОЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ НИЗКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Резюме. Дослідження демонструє можливість поліпшення безпосередніх результатів при використанні передопераційної поєднано-променевої терапії з радіомодифікацією препаратом капецитабін 850 мг/м2 у хворих з місцево-поширеним раком прямої кишки. Робота побудована на аналізі результатів хіміопроменевого лікування 97 хворих з пухлинами нижньо- і середньоампулярного відділу прямої кишки (T3N M0), в яких у процесі лікування проводили різні режими опромінення. Порівнювали лікування тільки дистанційним компонентом з радіомодифікацією капецитабіном у добовій дозі 850 мг/м2 і з поєднанням дистанційної та внутрішньопорожнинної променевої терапії з радіомодифікацією капецитабіном у добовій дозі 850 мг/м2. Проведений аналіз переносимості показав, що передопераційна ППТ забезпечує прийнятний профіль токсичності, збільшує кількість пацієнтів, пухлини в яких переведені в резектабельні форми захворювання, збільшує кількість сфінктерозберігальних операцій.

Ключові слова: внутрішньопорожнинна гамма-терапія, капецитабін, місцево-поширений рак прямої кишки.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 47

А. В. ВАЖЕНИН1, 3, А. В. ПРИВАЛОВ1, 3, О. Н. ЧЕРНОВА, Ю. Л. АЛФЕРОВА2, Н. В. ВАГАНОВ3, Т А. РЕШЕТОВА1

1 ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер», Российская Федерация

2 ЮГБУК «Челябинский государственный музей изобразительных искусств», Российская Федерация

3 ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации», Челябинск, Российская Федерация

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ОСНОВ ИКОН ИЗ СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ — ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Резюме. У статті представлені можливості використання неушкоджувального методу дослідження пам’яток мистецтва — старослов’янських ікон — рентгенівської комп’ютерної томографії з метою отримання додаткових даних шляхом поглибленого рентгеноструктурного аналізу для вирішення проблем їх атрибуції.

Ключові слова: комп’ютерна томографія, ікона, атрибуція.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 49

А. В. ВАЖЕНИН1, 2, А. И. КУЗНЕЦОВА1, 2, Ю. В. ГАЛЯМОВА1, 2, И. А. ВАЖЕНИН1, 2, Г. И. БРАТНИКОВА1, 2, Н. Г. АФАНАСЬЕВА1, 2, Д. А. ВАЖЕНИНА1, 2, И. Е. ПАНОВА1, 2, Е. Б. ВАСИЛЬЕВА1, 2, Г. Н. РЬІКОВАНОВ3, М. Е. ЖЕЛЕЗНОВ3, Б. К. ВОДОЛАГА3

1 ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер», Российская Федерация

2 ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации», Челябинск, Российская Федерация 

3 ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. акад. Е. И. Забабахина», Снежинск, Российская Федерация

РАЗВИТИЕ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО УРАЛА

Резюме. Представлено результати роботи за останні 25 років щодо організації і створення кластера ядерної медицини на Південному Уралі. Основною метою проекту було формування одного з найбільших у Росії майданчиків з розвитку і використання ядерних технологій.

У регіоні ефективно функціонує розгалужена система виробництва радіофармпрепаратів та їх користувачів, яка забезпечена професійними кадрами і здатна надавати високотехнологічну допомогу онкологічним пацієнтам із використанням ядерних розробок щодо охорони здоров’я.

Ключові слова: ядерна медицина, онкологія, променева діагностика, радіотерапія.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 52

Д. В. ЧАЙЧЕНКО, А. В. ВАЖЕНИН, А. В. ПРИВАЛОВ, А. А. АНТОНОВ, А. А. ЗАЙКОВ

ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер», Российская Федерация

ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОБШИРНЫМ МЕТАСТАТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ (ALPPS)

Резюме. Резекція печінки є методом вибору при лікуванні пацієнтів з метастазами колоректального раку. Можливість застосування RO резекції обмежена об’ємом пострезекційного залишку (ПРЗ) і пов’язана з розвитком післяопераційної печінкової недостатності (ППН), найбільш серйозного ускладнення після великих резекцій печінки. Метод одночасного розділення паренхіми печінки і перев’язка правої гілки во-ротньої вени при етапній гепатектомії (ALPPS) нещодавно був запропонований як стратегія, що запобігає розвиткові ППН та викликає швидку гіпертрофію ПРЗ. Тільки накопичення досвіду та оцінка віддалених результатів дасть можливість краще оцінити користь цього нового методу.

Ключові слова: колоректальний рак, метастази у печінку, великі резекції печінки.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 55

А. В. ПРИВАЛОВ, А. А. АНТОНОВ, А. В. ТАРАТОНОВ, И. В. АСТАФЬЕВ, Л. Ф. ЧЕРНОВА, Т Н. ГУБАЙДУЛЛИНА, А. В. ВАЖЕНИН

ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер», Российская Федерация

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОЙ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ХИМИОПЕРФУЗИИ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО КАНЦЕРОМАТОЗА

Резюме. Канцероматоз очеревини є однією з найважливіших проблем сучасної онкології. Середня тривалість життя хворих на канцероматоз не перевищує 6 місяців. Одним із можливих методів лікування даної патології є гіпертермічна інтраопераційна інтраперитонеальна хіміоперфузія (ГІІХ). У Челябінському обласному онкологічному диспансері проліковано 53 пацієнти з використанням цієї методики. Серйозних ускладнень не відмічено. Нині вивчаються близькі та віддалені результати лікування.

Ключові слова: канцероматоз очеревини, гіпертермічна інтраопераційна хіміоперфузія, безпека, ускладнення.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 57

Н. А. АРТЕМОВА, И. И. МИНАИЛО, В. В. СИНАИКО

ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, Минск, Республика Беларусь

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО

Резюме. Результати проведеного дослідження свідчать, що на виживаність хворих на плоскоклітинний рак під час променевої терапії (ПТ) впливає чимало факторів, зокрема, стадія захворювання, метод ПТ, сумарна доза променевої дії та ступінь регресії пухлини після лікування.

Ключові слова: рак легені, променева терапія, фактори прогнозу.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 61

И. И. МИНАЙЛО, П. Д. ДЕМЕШКО, Е. А. ЛЕУСИК, Н. А. АРТЕМОВА, И. Г. ТАРУТИН, М. Н. ПЕТКЕВИЧ

ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова», Минск, Республика Беларусь

СОВРЕМЕННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАКА ЛЕГКОГО И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МЕТОДИК

Резюме. Наведено власний досвід застосування різних методик дистанційної променевої терапії у пацієнтів, які страждають на рак легені та передміхурової залози, і порівняльний аналіз основних дозиметричних показників при їх використанні.

Ключові слова: рак легені, рак передміхурової залози, дистанційна променева терапія, високотехнологічні методики.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 64

В. В. СИНАИКО, Н. А. АРТЕМОВА, А. П. МЕЛЬНИК, О. А. НОВОСЕЛЬСКАЯ, А. А. ЯКОВЕНКО, А. В. МАРМЫШ

ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова», Минск, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ СУММАРНЫХ ОЧАГОВЫХ ДОЗ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ НА ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО И КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГЛИОБЛАСТОМОЙ

Резюме. У 434 хворих на гліобластому оцінено результати комбінованого і комплексного лікування залежно від різної сумарної осередкової дози (СОД) та факторів прогнозу. Аналіз продемонстрував підвищення рівня виживаності при проведенні променевої терапії в СОД 54-56 Гр (медіана 16 міс.) та 58-60 Гр (медіана 15 міс.) порівняно із СОД 50-52 Гр (медіана 11 міс.; р = 0,038 та 0,020 відповідно).

Ключові слова: гліобластома, променева терапія, сумарна осередкова доза.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 68

Т. Г. ПІДЛУБНА, Я. В. КМЕТЮК, Т В. УДАТОВА, Г. О. КУРИЛО, О. С. СІЛАЄВА, Ю. М. КІСІЛЬ, Б. О. БОТВИНОВСЬКИЙ, Л. О. ПІДГОРНА, Н. В. ЧЕРЕНЬКО

Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, Всеукраїнський центррадіохірургії, Київ

ПРОВЕДЕННЯ СТЕРЕОТАКСИЧНОЇ РАДІОХІРУРГІЇ НА ЛІНІЙНОМУ ПРИСКОРЮВАЧІ NOVALIS У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ЦЕНТРІ РАДІОХІРУРГІЇ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 70

Т В. УДАТОВА1, О. В. САФРОНОВА1, 2, Я. В. КМЕТЮК1, 2, Г. О. КУРИЛО1, К. С. КОСТЮК1, А. В. АШИХМІН1

1 Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, Всеукраїнський центр радіохірургії, Київ

2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київ

ПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ЗА РАДИКАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ У ПАЦІЄНТІВ, ХВОРИХ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 73

І. Є. СЄДАКОВ1, 2, Н. Г СЕМИКОЗ1, 2, Ю. В. ОСТАПЕНКО1, О. Г. ГОНЧАР1, А. В. БОНДАР1, Р. Є. ГОРОВЕНКО1, А. В. РОГАЛЄВ1, 2

1 ККЛПЗ «Донецький обласний протипухлинний центр»

2 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНІ ПУХЛИНИ ГОЛОВИ ТА ШИЇ. МОЖЛИВОСТІ ХІМІОПРОМЕНЕВОГО ЛІКУВАННЯ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 75

Г В. ГАЦКЕВИЧ, И. Г. ТАРУТИН

ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова», Минск, Республика Беларусь

ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА СТАЦИОНАРНОЙ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ АППАРАТОВ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Резюме. Розглянуто нерозв’язану проблему внеску в дозу, яку отримує персонал, нейтронів, що виникають на медичних лінійних прискорювачах електронів.

Обговорено проблеми розрахунку радіаційного захисту приміщень для апаратів дистанційного опромінення. Методика розрахунку товщини захисних стін, застосовувана в країнах колишнього СНД, базується на неперевищенні допустимого рівня потужності еквівалентної дози у приміщеннях постійного перебування персоналу.

Ключові слова: променева терапія, дистанційні апарати, захист приміщень, проблеми.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 78

В. И. ЛЫСАК, Е. В. ГОРДЕЕВА, И. В. МИРОШНИЧЕНКО, И. Н. РЕПЕЦКАЯ А. Ю. ЧОРНАЙ, И. В. СУБОТИНА, Г. Б. БЕРНШТЕЙН, А. Б. ВИННИЦКАЯ

Клиника ЛИСОД, Киев

ХИМИОЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Резюме. Проведено клінічний аналіз ефективності використання хіміопроменевої терапії у хворих на місцево-поширений рак шийки матки. Відзначена тенденція до покращення показників безрецидивної і загальної виживаності, а також помітне зниження кількості і вираженості гострих і пізніх променевих ускладнень при проведенні 3Б-конформної променевої терапії.

Ключові слова: місцево-поширений рак шийки матки, хіміопроменева терапія, пізні променеві ускладнення, 3Б-конформна променева терапія.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 82

Н. В. ТЮЄВА1, Н. Є. ТАВАРТКІЛАДЗЕ2, В. Т. СТОЯН2, Л. П. АНТОНОВА2, С. А. ПРОХОДА2

1 Одеський національний медичний університет

2 Одеський обласний онкологічний диспансер

ВИКОРИСТАННЯ БРАХІТЕРАПІЇ ВИСОКОЇ ПОТУЖНОСТІ ДОЗИ В КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ САРКОМ М’ЯКИХ ТКАНИН

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 84

В. С. ІВАНКОВА

ДУ «Національний інститут раку МОЗ України», Київ

СУЧАСНА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ТА ЕТАПИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 87

В. С. ІВАНКОВА, Т М. НЕСТЕРЕНКО, Т В. ХРУЛЕНКО, Л. М. БАРАНОВСЬКА Т В. СКОМОРОХОВА, Г. Л. ГОРЕЛІНА, І. П. ОТРОТТТЕНКО, О. В. ГАЛЯС

ДУ «Національний інститут раку МОЗ України», Київ

ЗАПОБІГАННЯ НАДМІРНОЇ ТОКСИЧНОСТІ КОНСЕРВАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА МІСЦЕВО-ПОШИРЕНІ ФОРМИ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 92

В. С. ІВАНКОВА, Л. М. БАРАНОВСЬКА, Т В. ХРУЛЕНКО, О. О. БАКАЙ

ДУ «Національний інститут раку МОЗ України», Київ

РЕЗУЛЬТАТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ МІСЦЕВО-ПОШИРЕНОГО РАКУ ШИЙКИ МАТКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИТОСТАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ПІД ЧАС ПОЄДНАНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 95

В. П. СТАРЕНЬКИЙ, О. М. СУХІНА, А. В. СВИНАРЕНКО Л. О. АВЕР’ЯНОВА, В. В. КАРВАСАРСЬКА

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

РЕОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В УМОВАХ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОТОКУ ХВОРИХ ІЗ ЗОНИ АТО

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 97

Е. Н. СУХИНА, А. В. СВИНАРЕНКО, В. П. СТАРЕНЬКИЙ, Т П. ГРИЩЕНКО, А. Н. НАСОНОВА, А. С. НЕСТЕРЕНКО

ГУ «Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева НАМН Украины», Харьков

АНГИОБЛАСТОМНЫЙ ЭФФЕКТ И ТОКСИЧНОСТЬ ХРОНОРАДИОТЕРАПИИ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ И ШЕЙКИ МАТКИ

Резюме. Проведено аналіз хрономодульованої радіохіміотерапії при злоякісних новоутвореннях органів малого таза. Показано практичну цінність і перспективність цих досліджень на підставі власного більш ніж десятирічного досвіду використання хрономодульованого режиму при лікуванні раку прямої кишки і шийки матки. Доведено, що хрономодульована радіохіміотерапія є сучасним ефективним способом комплексного лікування злоякісних пухлин органів малого таза, який значно покращує його результати, дозволяючи посилити антибластомний вплив на пухлину та знизити токсичність при всіх стадіях захворювання.

Ключові слова: хрономодуляція, злоякісна пухлина, променева терапія, токсичність, протипухлинні препарати.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 102

Е. Н. СУХИНА, В. П. СТАРЕНЬКИЙ, А. В. СВИНАРЕНКО, А. С. НЕСТЕРЕНКО, Е. В. НЕМАЛЬЦОВА, Л. Л. ВАСИЛЬЕВ, А. В. ТРОФИМОВ

ГУ «Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева НАМН Украины», Харьков

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЗИМЕТРИИ IN VIVO ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТКАМ С МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

Резюме. Проведено вимірювання осередкової дози на слизову прямої кишки під час сеансу дистанційної променевої терапії. Отримані дані при дозиметрії in vivo, проведені 12 хворим на рак шийки матки, які отримували поєднано-променеву терапію за радикальною програмою, свідчать про наявну розбіжність між запланованою і виміряною дозою на слизову прямої кишки, яка не перевищує 3 %, що допустимо за вимогами Міжнародної комісії з радіаційних одиниць та вимірювань.

Ключові слова: дозиметрія in vivo, дистанційна променева терапія, рак шийки матки.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 104

В. П. СТАРЕНЬКИЙ, Л. О. АВЕР’ЯНОВА, В. В. КАРВАСАРСЬКА Л. Л. ВАСИЛЬЄВ, А. В. ТРОФИМОВ

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 108

Л. Л. ВАСИЛЬЄВ, А. В. ТРОФИМОВ, В. П. СТАРЕНЬКИЙ

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ФІКСОВАНОЇ ТОЧКИ ПРИ ПЕРЕДПРОМЕНЕВІЙ ПІДГОТОВЦІ У ПАЦІЄНТІВ З ПУХЛИНАМИ ЛЕГЕНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕНТГЕНОГРАФІЇ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 112

B. П. СТАРЕНЬКИЙ, Е. Н. СУХИНА, А. В. СВИНАРЕНКО, C. В. АРТЮХ, С. М. ТЕШНЕР, В. В. КАРВАСАРСКАЯ

ГУ «Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева НАМН Украины», Харьков

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КОНФОРМНОЙ ХРОНОМОДУЛИРОВАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В РЕЖИМЕ ГИПОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ С МОДИФИКАЦИЕЙ 5-ФТОРУРАЦИЛОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ

Резюме. Незадовільні результати лікування хворих на рак голови та шиї привели вчених до розробки нових схем хіміопроменевої терапії (ХПТ) із використанням нетрадиційних режимів фракціонування дози опромінення. Описано технологію променевої терапії (ПТ) у режимі нетрадиційного фракціонування дози опромінення, а також вивчено переносимість методу і проаналізовано безпосередні результати лікування. Перші досліди хрономодульованої конформної ХПТ з використанням режиму гіпофракціонування порівнювали з даними стандартної ПТ. Безпосередні результати конформної хрономодульованої ПТ у режимі гі-пофракціонування з модифікацією 5-фторурацилом виявилися значно кращими порівняно з ПТ у режимі традиційного фракціонування. Розроблений метод не посилює частоти тяжких гострих променевих реакцій з боку слизової оболонки орофарингеальної ділянки та хрящів гортані.

Ключові слова: пухлини голови та шиї, хіміопроменева терапія, режим гіпофракціонування.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 114

О. М. ІВАНКОВА, В. С. ІВАНКОВА, I.I. СМОЛАНКА, О. Ф. ЛІГІРДА, О. І. КОСТРИБА

ДУ «Національний інститут раку МОЗ України», Київ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕОАД’ЮВАНТНОЇ ХІМІОРАДІОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ НА ПЕРВИННО-НЕОПЕРАБЕЛЬНИЙ РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 117

Ю. К. ВІВЧАРЕНКО 1, Х. І. ПОПІВНЯК1, В. Р РОМАНЧУК1 , І. М. ОСТАПЯК2, А. Є. КРИЖАНІВСЬКА2, Н. М. ВОЛОШИН1

1 Івано-Франківський обласний клінічний онкологічний диспансер

2 ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЛОНГОВАНОЇ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ (ПЕА) ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПАЛІАТИВНОГО ПРОМЕНЕВОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ З МНОЖИННИМИ МЕТАСТАТИЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ КІСТОК

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 120

І. М. КІХТЕНКО, М. І. ХВОРОСТЕНКО, Ю. М. ХВОРОСТЕНКО

Дніпропетровська медична академія

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ПІЗНЬОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ВИРАЗКИ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 123

О. О. ЄГОРОВ

Харківська медична академія післядипломної освіти Дорожня клінічна лікарня станції «Харків»

СТАН ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПЛОДА У ВАГІТНИХ ПІСЛЯ ОРГАНОЗБЕРІГАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРЕДРАКУ І ПОЧАТКОВИХ СТАДІЙ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 125

Н. Е. ПРОХАЧ, П. П. СОРОЧАН, І. А. ГРОМАКОВА, О. В. КУЗЬМЕНКО, М. О. ІВАНЕНКО

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

ПСИХОСОМАТИЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА РАК ТІЛА МАТКИ ІЗ КОРТИЗОЛЕМІЄЮ РІЗНОЇ ВИРАЖЕНОСТІ НА ЕТАПАХ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 128

Н. Д. ОРИЩИН1, Ю. П. МИЛЯН1, 2, Т М. ГРИНЬКІВ2, Л. Б. ХРУПОВИЧ2

1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

2 Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр

ВИПАДОК РАДІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ДИНАМІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА МЕТАСТАЗУВАННЯМ КАРЦИНОМИ ЛЕГЕНІ У ПЕРИКАРД ТА ВУШКО ЛІВОГО ПЕРЕДСЕРДЯ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 131

Г А. ЗАМОТАЄВА1, Ф. В. ФІЛЬЧАКОВ2, Н. М. СТЕПУРА1, К. С. ШУМІЛІНА2, С. В. ГУЛЕВАТИЙ1, С. М. КУКУШКІНА2,   М. Д. ТРОНЬКО1

1 ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», Київ

2 ДУ «Національний інститут раку МОЗ України», Київ

ВПЛИВ РАДІОЙОДОТЕРАПІЇ НА ІМУНОФЕНОТИП ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ХВОРИХ НА РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ РІЗНОГО ВІКУ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 135

В. І. КОНАНИХІН, О. Є. КОЛПАКОВ, Ю. В. РИЖКОВА

Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер

УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА РАК ШИЙКИ МАТКИ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 137

Ю. І. ЯКОВЕЦЬ1, 2, Н. Г СЕМИКОЗ1, 2, М. Л. ТАРАНЕНКО1, 2 , О. В. ЖИЛЬЦОВ2, А. В. РОГАЛЄВ1, 2

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

2 ККЛПЗ «Донецький обласний протипухлинний центр»

ВАРІАНТ ПАЛІАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИй РАК З МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧІНКУ І МЕХАНІЧНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 140

Б. Н. МУСАЕВ, Н. Е. НОВИКОВ, Д. К. ВИННИЦКАЯ, Е. В. ДЬЯКОВА

Клиника ЛИСОД, Киев

СЛУЧАЙНЫЕ УЗЕЛКОВЫЕ НАХОДКИ В ЛЕГКИХ, ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Резюме. Завдяки покращенню просторової роздільної здатності сучасних комп’ютерних томографів зросла кількість інформації, що отримується під час КТ-дослідження грудної клітки, та в свою чергу збільшилась кількість випадково виявлених вузлових утворень в легенях та якість аналізу їх структури. Щоб уніфікувати критерії динамічного спостереження за такими знахідками в легенях, Товариство Фляйшнера видало рекомендації щодо солідних вузлів, а потім доповнило їх рекомендаціями щодо субсолідних вогнищевих утворень у легенях. У цій статті наведено огляд категорій подібних знахідок у легенях, критерії їх спостереження та коментарії щодо використання цих рекомендацій.

Ключові слова: вузлові знахідки в легенях, комп’ютерна томографія.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 142

В. П. СТАРЕНЬКИЙ, О. М. СУХІНА, Н. В. БІЛОЗОР В. В. КАРВАСАРСЬКА, Л. Л. ВАСИЛЬЄВ

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

ВИБІР ОБ’ЄМУ ОПРОМІНЮВАННЯ В ПОСЛІДОВНОМУ ХІМІОПРОМЕНЕВОМУ ЛІКУВАННІ НЕДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНІ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 147

Н. В. БЕЛОЗОР, В. П. СТАРЕНЬКИЙ, Е. Н. СУХИНА, В. В. КАРВАСАРСКАЯ

ГУ «Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева НАМН Украины», Харьков

ЛУЧЕВЫЕ ЭЗОФАГИТЫ ПРИ РАЗНЫХ МЕТОДИКАХ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО

Резюме. Проведено порівняльний аналіз променевих езофагітів у хворих на недрібноклітинний рак легені (НДРЛ) при різних режимах фракціонування з модифікацією етопозидом і цисплатином на гамма-терапевтичному апараті та лінійному прискорювачі. Застосування режимів прискореного гіперфракціонування з ескалацією дози з модифікацією етопозидом не викликає статистично значимого зростання частоти променевих езофагітів I ступеня. Застосування режиму прискореного гіперфракціонування з ескалацією дози в поєднанні з цисплатином викликає посилення частоти і ступеня тяжкості променевої реакції слизової стравоходу. Частота променевих езофагітів зростає при НДРЛ IIIB стадії і при загальному стані пацієнта за шкалою Карновського менш ніж на 70 балів.

Ключові слова: недрібноклітинний рак легені, променева терапія, режими прискореного гіперфракціонування, променевий езофагіт.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 151

М. В.СОКОЛОВСЬКА

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ РАДІОСЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ПУХЛИНИ МАЛИМИ ДОЗАМИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЕННЯ ПРИ ПРОМЕНЕВОМУ ЛІКУВАННІ РАКУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ІІ-Ш СТАДІЙ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 153

Н. Ю. СПІЖЕНКО, Т І. ЧЕБОТАРЬОВА, О. А. ШАРАЄВСЬКИИ, В. М. БУРІК, А. О. КАРНАУХОВА, О. Г. ЯРМАК, І. С. ДІОНІСЬЄВА

Медичний центр «Кібер Клініка Спіженка», Київ

ГІПОФРАКЦІЙНА СТЕРЕОТАКСИЧНА РАДІОТЕРАПІЯ ГІПЕРНЕФРОЇДНОГО РАКУ (SABR)

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 156

А. Б. ГРЯЗОВ1, В. П. ІВЧУК2

1 ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України», Київ

2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київ

РАДІОХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВТОРИННИХ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ РАДІОСЕНСИБІЛІЗАТОРІВ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 161

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА УЧАСТЮ МІЖНАРОДНИХ ФАХІВЦІВ «СУЧАСНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ТЕРАПІЇ В ЯДЕРНІЙ МЕДИЦИНІ»

16-17 червня 2015 р., Харків

Матеріали конференції

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 162

В. В. ГОЛОТЮК

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОГО ПАТОМОРФОЗУ РЕГІОНАРНИХЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ З ОЗНАКАМИ МЕТАСТАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ ПІД ВПЛИВОМ НЕОАД’ЮВАНТНОГО КУРСУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ГАММА-ТЕРАПІЇ РАКУ ПРЯМОЇ КИШКИ НА ФОНІ ПОЛІРАДІОМОДИФІКАЦІЇ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 165

Г В. ЗЕЛІНСЬКА

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», Київ

ІМУНОЦИТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДООПЕРАЦІЙНОМУ ПРОГНОЗУВАННІ РАДІОЙОДОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ПАПІЛЯРНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 167

В. Д. РОЗУМЕНКО, С. С. КОВАЛЬ, С. С. МАКЕЄВ, А. В. РОЗУМЕНКО

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України», Київ

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ СУМІЩЕНИХ ОФЕКТ/МРТ-ЗОБРАЖЕНЬ У ДІАГНОСТИЦІ МЕТАСТАЗІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 169

Т М. БАБКИНА1, А. Б. ВИННИЦКАЯ2, Н. Е. НОВИКОВ2

1 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П. Л. Шупика, Киев

2 Клиника ЛИСОД, Киев

ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ С 18Р-ФДГ В КОМПЛЕКСНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ЛЕГКИХ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 170

Т Ф. ЗАХАРЧЕНКО, Г. А. ЗАМОТАЄВА, С. В. ГУЛЕВАТИИ

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», Київ

ФУНКЦІЯ NK-КЛІТИН ТА НЕЙТРОФІЛІВ ПІСЛЯ РАДІОЙОДОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ ЛЕГЕНЕВИХ МЕТАСТАЗІВ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 173

О. І. СОЛОДЯННИКОВА, Г Г. СУКАЧ, С. І. КОРОВІН, М. М. КУКУШКІНА

ДУ «Національний інститут раку МОЗ України», Київ

РАДІОНУКЛІДНИЙ СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СТОРОЖОВИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИНАХ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ ТА МЕЛАНОМІ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 175

Н. І. ЛУХОВИЦЬКА1, 2, Г. І. ТКАЧЕНКО1, Ю. Г. ТКАЧЕНКО1, Г. В. ГРУШКА1, 2, О. М. АСТАП’ЄВА1, 3, А. С. САВЧЕНКО1

1 ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

2 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 

3 Харківський національний медичний університет

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ І АНАЛІЗ СЕРІЇ ВИПАДКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕКОМБІНАНТНОГО ЛЮДСЬКОГО ТИРОТРОПІНУ АЛЬФА У ХВОРИХ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ТИРОЇДНИЙ РАК

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 180

О. М. АСТАП’ЄВА1, Я. Е. ВІКМАН1, О. І. ПАСКЕВИЧ1, 2, М. Є. СЛАБОДЧИКОВ1, 2

1 Харківський національний медичний університет

2 ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

ДОСВІД НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ПИТАНЬ ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 182

О. І. ПАСКЕВИЧ1, 2, Г. В. ГРУШКА2, О. М. АСТАП’ЄВА1, Н. І. ЛУХОВИЦЬКА2, Г. І. ТКАЧЕНКО2, А. С. САВЧЕНКО2

1 Харківський національний медичний університет

2 ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

СЦИНТИГРАФІЧНА ОЦІНКА ДИНАМІКИ КІСТКОВИХ МЕТАСТАЗІВ У ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ153 SM-ОКСАБІФОРОМ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 183

Г І. ТКАЧЕНКО1, Л. Я. ВАСИЛЬЄВ1, О. М. АСТАП’ЄВА2, Г. В. ГРУШКА1 , Н. І. ЛУХОВИЦЬКА1, А. С. САВЧЕНКО1, В. М. РІЯКО1

1 ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

2 Харківський національний медичний університет

БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В ДУ «ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РІДІОЛОГІЇ ІМ. С. П. ГРИГОР’ЄВА НАМН УКРАЇНИ»

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 186

А. С. САВЧЕНКО, Г. В. ГРУШКА, Г. І. ТКАЧЕНКО, Н. І. ЛУХОВИЦЬКА

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

ХАРАКТЕРИСТИКА УСКЛАДНЕНЬ РАДІОНУКЛІДНОЇ ТЕРАПІЇ САМАРІЄМ ОКСАБІФОРОМ У ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 189

О. В. ДЬОМІН, С. В. БАРАННИК, О. О. ХАРЮК, А. В. ЧЕРГІНЕЦЬ

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Харків

ВИКОРИСТАННЯ ҐРІД-СЕРВІСІВ ВІРТУАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ MEDGRID ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 191

Г. О. РОМАНЕНКО

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ

ОЦІНКА НЕПРЯМОЇ РЕНАНГІОГРАФІЇ ПРИ СЦИНТИГРАФІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ДІТЕЙ З МІХУРОВО-СЕЧОВІДНИМ РЕФЛЮКСОМ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 193

И. Ю. ЧЕРНЯВСКИЙ

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ПРИ ОЦЕНКЕ РАДИАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Резюме. Зроблено спробу оцінити необхідність урахування просторово-часового розподілу поглинутої дози змішаних випромінювань основних радіаційних факторів для коректного визначення дієздатності у системі військової дозиметрії.

Ключові слова: поглинута доза, радіаційні втрати.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 196

Н. П. ДИКИЙ1, А. В. ГРУШКА2, Н. В. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ2 , Ю. В. ЛЯШКО1, Е. П. МЕДВЕДЕВА1, О. И. ПАСКЕВИЧ2

1 Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт»

2 ГУ «Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева НАМН Украины», Харьков

СОДЕРЖАНИЕ 153 SM-ОКСАБИФОРА В КРОВИ ОНКОБОЛЬНЫХ ПРИ ТЕРАПИИ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ

Резюме. Після радіонуклідної терапії визначено концентрацію 153 Sm у крові пацієнтів з метастазами в кісткову систему. Виявлено значну варіацію вмісту 153 Sm у крові для хворих з різним первинним пухлинним ураженням, яка склала від 10 до 65 Бк/мл. Оцінено період напіввиведення 153 Sm із крові пацієнтів у процесі терапії для часового інтервалу понад 7 днів, що становить понад 10 днів.

Ключові слова. 153 Sm-оксабіфор, лінійний прискорювач електронів, радіонуклідна терапія, період напіввиведення.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 198

Г В. ГРУШКА

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

ПАЛІАТИВНА РАДІОНУКЛІДНА ТЕРАПІЯ КІСТКОВИХ МЕТАСТАЗІВ (лекція)

Повний текст

 

ІНФОРМАЦІЇ

2015, том XXIII, випуск 2, сторінка 203

Науково-практична конференція за участю міжнародних фахівців «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ В ОНКОЛОГІЇ»

21-22 вересня 2015 р., Харків

Повний текст