Головна » 2015, том XXIII, випуск 3

УРЖ 2015, том XXIII, випуск 3

ЗМІСТ

 

З ІСТОРІЇ РАДІОЛОГІЇ

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 7

УДК [616-006+615.849](477.83)(093)

ОКСАНА МИКОЛАЇВНА СТАДНИК1, ОРЕСТ ВОЛОДИМИРОВИЧ ТРІЛЬ2

1    Львівська обласна клінічна лікарня

2    Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр

ОНКОЛОГІЯ ТА РАДІОЛОГІЯ У ЛЬВОВІ: ВІД ПЕРШИХ КРОКІВ ДО СТАНОВЛЕННЯ

Резюме. У другій половині ХІХ століття в усьому світі почався бурхливий розвиток наук. В українському науковому середовищі та у львівському, зокрема, було зроблено неймовірну кількість відкриттів, нові пристрої, висловлено гіпотези, які в багатьох випадках стали знаковими у контексті світового цивілізаційного розвитку. Винахідництво торкнулось усіх без винятку галузей технічних та природничих наук, у тому числі й медицини. Це невелике дослідження має на меті хоча б частково відновити імена геніїв — наших співвітчизників, які принесли славу нашому народу. Відкриття українця Івана Пулюя, винаходи львів’ян Юзефа Ханя-Дембіцкі, Броніслава Сабата, Антонія Цєшинського та інших мають зайняти належне місце серед світових наукових досягнень.

Ключові слова: Львів, Львівський загальний шпиталь, радіологія, радіотерапія, радій, онкологія.

Повний текст

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 20

УДК 616.27-002.36:612.216.6-073.75-053.32

ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВОРОНЬЖЕВ, ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ СОРОЧАН, ІВАН ОМЕЛЯНОВИЧ КРАМНИЙ, ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ КОЛОМІЙЧЕНКО, СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ЛІМАРЄВ

Харківська медична академія післядипломної освіти

МОЖЛИВОСТІ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ У ВСТАНОВЛЕННІ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ПНЕВМОМЕДІАСТИНУМУ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ З МАЛОЮ МАСОЮ ТІЛА ПРИ ВИКОРИСТАННІ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ

Мета роботи. Покращення діагностики пневмомедіастинуму у недоношених дітей з малою масою тіла при використанні штучної вентиляції легень за рентгенологічними даними шляхом об’єктивізації ступеня тяжкості.

Матеріали і методи. Проаналізовані дані рентгенограм органів грудної клітки (ОГК) 11 недоношених новонароджених з малою масою тіла при використанні штучної вентиляції легень (ШВЛ), у яких було діагностовано пневмомедіастинум. Рентгенологічне дослідження ОГК виконували на апараті РУМ-20М. Для верифікації діагнозу всім хворим проводили ультразвукове дослідження серцево-судинної системи з використанням допплерехокардіографії, а також повне клініко-лабораторне дослідження.

Результати. Наведено рентгенограметричний метод діагностики ступеня тяжкості пневмомедіастинуму у недоношених новонароджених з малою масою тіла при використанні ШВЛ шляхом визначення збільшення величини смужки вільного повітря під медіастинальною плеврою, розширення тіні вилочкової залози та зміщення правого купола діафрагми донизу. Доведена висока кореляційна залежність між ступенями тяжкості та окремими показниками, а також між показниками взагалі. Проведений аналіз дозволив встановити у 45,5 % обстежених перший (легкий) ступінь тяжкості пневмомедіастинуму, у 36,4 % — другий ступінь, і найбільш тяжкий третій ступінь пневмомедіастинуму мав місце у 18,1 %.

Висновки. Запропонована методика об’єктивізації тяжкості пневмомедіастинуму за даними рентгенограметрії дозволила виділити 3 його ступені, що має істотне значення для лікування дітей з малою масою тіла.

Ключові слова: пневмомедіастинум, рентгенографія, недоношені новонароджені з малою масою тіла.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 25

УДК: 577.175.5:577.175.7:616.33-006.66

ІРИНА МИХАЙЛІВНА ВАСИЛЬЄВА1, МИКОЛА ВІЛЛЄНОВИЧ КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ2, ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ ВІННІК3, ВІКТОР ІВАНОВИЧ ЖУКОВ1, ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА БОГДАН2

1    Харківський національний медичний університет

2    ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків 

3    Харківська медична академія післядипломної освіти

ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ БІОГЕННИХ МОНОАМІНІВ І ПРОЦЕСІВ ДЕЗАМІНУВАННЯ У ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА

Мета роботи. Вивчити стан симпатоадреналової і серотонінергічної медіаторної системи у хворих на гастроканцерогенез та їх прогностичне значення для оцінки тяжкості перебігу захворювання.

Матеріали та методи. Досліджували стан ерготропної і трофотропної функції організму в 44 хворих на рак шлунка (РШ) віком 43-68 років. Програма дослідження передбачала визначення у плазмі крові адреналіну, норадреналіну, дигідроксифенілаланіну, дофаміну, серотоніну, а у тромбоцитах — моноаміноксидази (МАО-В).

Результати. Дослідження симпатоадреналової системи і активності дезамінування біогенних амінів у хворих на аденокарциному шлунка показали зниження у плазмі крові вмісту діоксифенілаланіну, дофаміну, норадреналіну, адреналіну на фоні підвищення серотоніну і активності тромбоцитарної МАО-В відповідно при ІІ, ІІІ і ІV стадії розвитку гастроканцерогенезу.

Висновки. Розвиток канцерогенезу супроводжується пригніченням синтезу дигідроксифенілаланіну (ДОФА), дофаміну, норадреналіну, адреналіну і підвищенням синтезу серотоніну та активності процесів окиснювального дезамінування катехоламінів, що віддзеркалює зниження ерготропної і активацію трофотропної функції організму.

Ключові слова: дигідроксифенілаланін, дофамін, норадреналін, адреналін, гастроканцерогенез.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 30

УДК: 611.91/93-006:615.849-073.65

Г. В. ШУСТАКОВА1, Ю. В. ФОМЕНКО1, Е. Ю. ГОРДІЄНКО1, М. І. ГЛУЩУК1, Ю. О. ВІННІК2, Г. С. ЄФИМОВА2, Л. Г. МИРОШНИЧЕНКО2, М. П. ЛИСАНЕЦЬ2

1    Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, Харків

2    КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр»

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМОГРАфІЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ МУКОЗИТУ ПРИ ПРОМЕНЕВІЙ ТЕРАПІЇ ПУХЛИН ГОЛОВИ/ШИЇ

Мета роботи. Проведено короткий аналіз проблем, пов’язаних з наявністю променевого мукозиту, його контролю та прогнозування існуючими методами.

Матеріали та методи. Методом інфрачервоної термографії досліджені кількісні зміни інтенсивності аномальних теплових полів групи пацієнтів з пухлинами голови/шиї при променевій терапії.

Результати. Отримано коефіцієнти кореляції R = (0,76-0,81) між тепловими параметрами та клінічними показниками мукозиту у пацієнтів групи впродовж променевої терапії. Зміни інтенсивності теплових полів, які виявляються на 5-10 днів раніше, ніж поява перших клінічних симптомів мукозиту, можуть служити критерієм раннього прогнозування індивідуального ступеня тяжкості мукозиту. Методами статистичного аналізу отримана «гарна якість» (AUC = 0,79) термографічного методу прогнозування. Відзначена необхідність збільшення статистичної потужності вибірок.

Ключові слова: онкологія, променева терапія, мукозит, термографія.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 38

УДК 543.427.4:577.118-053.2

І. Ф. МИХАЙЛОВ1, Є. А. БУДРЕЙКО2, О. А. БАТУРИН1, Н. В. ШЛЯХОВА2, А. І. МИХАЙЛОВ1, С. С. БОРИСОВА1, М. В. РЕШЕТНЯК1, Д. І. ГАЛАТА3

1    Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

2    ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків 

3    Харківський національний медичний університет

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ СЛІДІВ ЙОДУ В СЕЧІ

Мета роботи. Розробка нового методу рентгенофлуоресцентного аналізу (РФА) для визначення вмісту йоду в сечі в діапазоні концентрацій 50-200 мкг/дм3 (0,05 - 0,2 ppm).

Матеріали та методи. Методом РФА здійснено визначення концентрації йоду в сечі у 35 дітей 10-15 років з ендокринною патологією (затримка статевого розвитку, дифузний зоб, ожиріння) та 10 практично здорових, які перебували під наглядом в умовах консультативної поліклініки та відділення ендокринології ДУ «ІОЗДП НАМН України».

Результати. Оптимізація схеми РФА дозволила знизити межі визначення йоду у сечі до 48 мкг/дм3 та 67 мкг/дм3 за лініями флуоресценції I-Lα та I-Lβ, відповідно. Час набору спектра — 3600 с. Задовільний збіг результатів незалежного визначення йоду в сечі у пацієнтів з різними хворобами за лініями I-Lα та I-Lβдля кожного з препаратів дозволяє рекомендувати рентгенофлуоресцентний метод для експрес-діагностики йодурії.

Висновки. Запропонований оптимізований метод РФА дозволяє на 1-2 порядки підвищити чутливість визначення мікроелементів у біологічних об’єктах та досягти визначення вмісту слідів йоду в сечі в діапазоні концентрацій 50-200 мкг/дм3.

Ключові слова: рентгенофлуоресцентний аналіз, вторинна мішень, йодурія, діти, мікроелементи.

Повний текст

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 42

УДК 614.2:006-073.75(470.55)

А. В. ВАЖЕНІН, Н. Г. АФАНАСЬЄВА, Д. А. ВАЖЕНІНА, А. С. ЗОТОВА, Д. Б. КАЛАНТАЄВ, М. С. ЧИРКОВА, А. С. СУББОТІН

ДБЗОЗ «Челябінський обласний клінічний онкологічний диспансер»

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПЕТ-ЦЕНТРУ В ДБЗОЗ «ЧЕЛЯБІНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР»

Резюме. У статті представлено досвід організації першого регіонального центру позитронно-емісійної томографії в Російській Федерації. Описано також результати роботи центру за чотири роки з аналізом значимості виконання діагностичних заходів для онкологічних пацієнтів залежно від мети проведення дослідження. Проведено оцінку інформативності ПЕТ/КТ у виявленні патологічних вогнищ у порівнянні з іншими методами діагностики.

Ключові слова: центр позитронної емісійної томографії, позитронна емісійна томографія, поєднана з комп’ютерною томографією, радіофармпрепарат.

Повний текст

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 47

УДК 616.24-002.17-073.7:[616.95:578.828]

ІВАН ОМЕЛЯНОВИЧ КРАМНИЙ, СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ЛІМАРЄВ, ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВОРОНЬЖЕВ, ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ СОРОЧАН

Харківська медична академія післядипломної освіти

МОЖЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ПНЕВМОЦИСТОЗУ ЛЕГЕНЬ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ТА ХВОРИХ НА СНІД

Викладені питання епідеміології пневмоцистозу, клінікорентгенологічних особливостей перебігу змін у легенях при лікуванні цієї опортуністичної інфекції. Наведені показання до використання комп’ютерної томографії (КТ) у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, променева КТ-семіотика змін легень при пневмо-цистозі, можливості встановлення уточненого діагнозу при пневмоцистозі легень у разі використання КТ, питання диференціальної діагностики.

Ключові слова: пневмоцистна пневмонія, комп’ютерна томографія, зміни в легенях, ВІЛ та СНІД.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 52

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ»

14-15 вересня 2015 р., Ужгород

Матеріали конференції

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 53

М. М. ТКАЧЕНКО, П. О. КОРОЛЬ

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТЕОСЦИНТИГРАФІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ ПРИ ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 55

Т А. ДОВГИЧ2, Д. С. МЕЧЕВ1, О. В. ЩЕРБІНА1, Н. М. СТАРЧАК1, В. І. ОВЧАРЕНКО2

1    Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ

2    Науково-практичне підприємство «МТМ», Київ

РОЛЬ РАДІОІМУНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 58

О. В. КОПИЛОВА, О. А. СТЕПАНЕНКО

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-ТИРЕОЇДНОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ ВІД ОСІБ, ОПРОМІНЕНИХ УНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 60

Г О. РОМАНЕНКО

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ

РАДІОНУКЛІДНА ДІАГНОСТИКА фУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПРИ ХВОРОБАХ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 63

М. М. ТКАЧЕНКО, Г. О. РОМАНЕНКО, А. В. МАКАРЕНКО, А. Л. КАМІНСЬКА

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИНАМІЧНОЇ ГЕПАТОБІЛІСЦИНТИГРАфІЇ ПРИ ДИСКІНЕЗІЯХ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 66

Н. В. МОМОТ1, В. С. ТАНАСИЧУК2, Н. В. ТАНАСИЧУК-ГАЖИЕВА2

1    Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

2    Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, Киев

МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 70

А. Г. МАЗУР1, О. В. МИРОНОВА1, М. М. ТКАЧЕНКО1, Н. В. ГОРЯІНОВА2

1    Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ

2    ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Київ

РАДІОІМУНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ У ПРОГНОЗУВАННІ ПЕРЕБІГУ ЗЛОЯКІСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СИСТЕМИ КРОВІ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 75

О. І. КОВЗУН, В. В. ПУШКАРЬОВ, В. М. ПУШКАРЬОВ, Б. Б. ГУДА, М. Д. ТРОНЬКО

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», Київ

ЗАХИСНА ДІЯ ПАКЛІТАКСЕЛУ ВІД ГАММА-ОПРОМІНЕННЯ У КЛІТИНАХ АНАПЛАСТИЧНОЇ КАРЦИНОМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 77

Д. О. ДЖУЖА, Д. Л. САГАН, В. В. ДАНИЛЕНКО

Національний інститут раку, Київ

ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ 153SM-ОКСАБІФОРУ В КІСТКОВИХ МЕТАСТАЗАХ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПРИ РАДІОНУКЛІДНІЙ ТЕРАПІЇ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 83

Г В. ЗЕЛІНСЬКА, Г. М. КУЛІНІЧЕНКО, Г. Я. УСТИМЕНКО

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», Київ

ЦИТОМОРФОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОЦИТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННИХ ПАПІЛЯРНИХ КАРЦИНОМ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ЇХ МЕТАСТАЗІВ (РАДІОЙОДОРЕЗИСТЕНТНИХ ТА РАДІОЙОДОЧУТЛИВИХ)

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 86

Є. В. ЛУЧИЦЬКИЙ, В. Є. ЛУЧИЦЬКИЙ, Г. А. ЗУБКОВА, В. М. РИБАЛЬЧЕНКО, С. В. ГУЛЕВАТИЙ, І. І. СКЛАДАННА, В. В. МАРКОВ

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», Київ

СТАН ГІПОФІЗАРНО-СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ ТА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ СПЕРМИ У ЧОЛОВІКІВ, ХВОРИХ НА РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 90

С. С. МАКЕЄВ1, 2, В. І. ЦЕРКОВНЯК1, 2

1ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України», Київ

2 ТОВ «Інвентів Хелс Україна», Київ

ПОРІВНЯННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТА СЦИНТИГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕНЬ У ДІАГНОСТИЦІ ВОГНИЩЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ ПАРАЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 92

В. Д. РОЗУМЕНКО, С. С. КОВАЛЬ, С. С. МАКЕЄВ, А. В. РОЗУМЕНКО, Т. Г. НОВІКОВА

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України», Київ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ СУМІЩЕННЯ ДАНИХ ОФЕКТ/МРТ У ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ДИФУЗНОЇ ГЛІОМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ. РОЗБІР КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 96

Т Г. НОВИКОВА, С. С. МАКЕЕВ, С. С. КОВАЛЬ, Н. А. ГУК

ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова НАМН Украины», Киев

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 99mTC-TEKTROTYD В ДИАГНОСТИКЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭКТОПИЧЕСКОЙ АКТГ-СЕКРЕТИРУЮЩЕЙ ОПУХОЛИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ КУШИНГА

Резюме. Диференціальну діагностику хвороби Іценка-Кушинга досить часто проводять із синдромом Кушинга, зумовленим наявністю новоутворень, які секретують біологічно активний адренокортикотропний гормон (АКТГ) або АКТГ-подібні речовини. Метою дослідження стало визначення ефективності використання сцинтиграфії з 99mTc-Tektrotyd у діагностиці локалізації ектопічної АКТГ-секретуючої пухлини у пацієнтів із синдромом Кушинга. Результати обстеження 25 пацієнтів з підвищеним рівнем АКТГ у периферичній крові, дозволили у 10 (40 %) виявити осередки гіперфіксації РФП-аналога соматостати-ну. Встановлено, що сцинтиграфія з 99mTc-Tektrotyd — чутливий і специфічний метод у визначенні вогнищ ектопічної АКТГ-продукції. Застосування сцинтиграфії з 99mТс-Tektrotyd може бути вагомою альтернативою дослідженням з октреотидом, міченим 123I або 1UIn у діагностиці АКТГ-ектопічного синдрому, у зв’язку з меншим променевим навантаженням на пацієнта, більш високою якістю зображення і більшою доступністю цього РФП.

Ключові слова: синдром Кушинга, АКТГ-ектопічний синдром, сцинтиграфія з 99mТс-Tektrotyd.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 99

В. Д. ЛИТВИНЧУК, Н. Е. ТАВАРТКИЛАДЗЕ, В. Т СТОЯН, Л. И. БОГДАНОВИЧ, А. М. ЧЕБОТАРЕВА, О. В. КУЛИЧКОВА

Одесский областной онкологический диспансер

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕТАСТАЗОВ В ЛЕГКИЕ ПРИ ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Резюме. Наведено клінічний випадок диференціальної діагностики множинних об’ємних утворень легень при диференційованому раці щитоподібної залози на підставі динаміки показників комп’ютерної томографії, сцинтиграфії з 131I, позитронно-емісійної томографії та рівня тиреоглобуліну.

Ключові слова: диференційований рак щитоподібної залози, об’ємні утворення легень, діагностика.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 101

В. Ю. КУНДІН

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

КОМПЛЕКСНА РАДІОНУКЛІДНА ОЦІНКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ НИРОК ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ ПІЄЛОНЕФРИТІ У ДІТЕЙ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 107

В. Ю. КУНДІН, І. В. НОВЕРКО, М. В. САТИР

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОФЕКТ ТА ОФЕКТ/КТ У ДІАГНОСТИЦІ АТИПОВО РОЗТАШОВАНИХ АДЕНОМ ПАРАЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 109

Я. В. КМЕТЮК

Всеукраїнський центр радіохірургії КЛ «Феофанія» ДУС

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПЕТ/КТ-ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 114

М. В. САТИР1, О. І. СОЛОДЯННИКОВА2, В. Ю. КУНДІН1, О. Ю. ЯРОШЕНКО1, М. О. НІКОЛОВ3

1    ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

2    Національний інститут раку, Київ

3    Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ПОРІВНЯННЯ ПЛАНАРНОЇ ОСТЕОСЦИНТИГРАФІЇ ТА ОФЕКТ ПРИ ДОБРОЯКІСНИХ ТА ЗЛОЯКІСНИХ УРАЖЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У ПАЦІЄНТІВ з онкологічними захворюваннями

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 117

О. М. АСТАП’ЄВА1, Н. І. ЛУХОВИЦЬКА 23, Л. Я. ВАСИЛЬЄВ2, Г І. ТКАЧЕНКО2, Ю. Г ТКАЧЕНКО2, Г. В. ГРУШКА 23, Н. С. ПІДЧЕНКО2

1    Харківський національний медичний університет

2    ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

3    Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

ВИВЧЕННЯ ФАКТОРІВ РЕЦИДИВУВАННЯ ТИРОЇДНОГО РАКУ

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 120

Н. І. ЛУХОВИЦЬКА1, 2 , Н. В. БЕЗДІТКО3, Л. Я. ВАСИЛЬЄВ1 , Н. С. ПІДЧЕНКО1

1    ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Харків

2    Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

3    Харківський національний фармацевтичний університет

КЛІНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ РЕЦИДИВІВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ТИРОЇДНОГО РАКУ

Повний текст

 

ОСВІТА

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 124

УДК 614.252:615.849(048.34)

Д. С. МЕЧЕВ, Я. С. БАБІЙ

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л.Шупика

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ДІАГНОСТИЧНИХ РАДІОЛОГІВ У РЕЗИДЕНТУРІ

Резюме. Робота є перекладом статті «Comparison of radiology residency program in 10 countries» з коментарем авторів перекладу. Опитування про стан резидентури в 10 країнах світу охоплює усі напрямки діяльності цього розділу післядипломної освіти радіологів-діагностів (включаючи ядерну медицину). Координаційна рада з освіти Великобританії, проаналізувавши відповіді з місць, відзначає, що економічний стан розвитку країн як і раніше впливає на модель післядипломної і подовженої медичної підготовки радіологів і уніфікувати терміни освіти, навчальні програми, методологічні аспекти навчання та інші складові цього процесу неможливо.

Ключові слова: післядипломна освіта, резидентура, порівняльний аналіз, продовжена медична освіта, 10 країн світу.

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 130

ЮВІЛЕЇ

ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ АВРАМЕНКО

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 131

ВАЛЕР’ЯН МИКОЛАЙОВИЧ РИЖИК

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 132

НЕОНІЛА ОЛЕГІВНА АРТАМОНОВА

Повний текст

 

2015, том XXIII, випуск 3, сторінка 134

ПАМ’ЯТІ

МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ СПУЗЯК

До 75-річчя від дня народження

Повний текст